Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 22.02.2022 o 10.00 hod., rodinný dom Podvažie, okres Považská Bystrica

Kód: D-210019
Miesto: v banketovej miestnosti hotela Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 66.600,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 66.600,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Považská Bystrica, obci Považská Bystrica, katastrálne územie Podvažie, Okresný úrad Považská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 574 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 147, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 104, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 103/1 o výmere 146 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 104 o výmere 730 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť - sa nachádza v katastri Podvažie v obci a meste Považská Bystrica, cca 8km od Stanice ŽSR a od obecného úradu a obchodov 0,5km. Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete v rozsahu rozvod sekundárnej siete elektrickej energie, verejný vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné siete.
Rodinný dom je na pozemku rovinatého charakteru, situovaný vo svojej pozdĺžnej osi v smere východ - západ. Dopravné i parkovacie možnosti sú dobré, prostredie je kľudné vhodné k bývaniu.

Rodinný dom súp.č.147 na parc.č.104 k.ú. Podvažie
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Jednopodlažný rodinný dom z roku 1903 podľa stanoviska majiteľky, na rovine na KNC parc.č.104 v časti pri kostole, ale mierne utopený nadvihnutou cestou vedúcou cez obec.
Dispozičné riešenie:
dispozične tvorí jeden byt s troma obytnými miestnosťami, kuchyňou a chodbou s komorou a kúpeľňou s vaňou a umývadlom s WC, vstupnými dverami sa vchádza do obytnej kuchyne, odkiaľ je prístup do izieb a kúpeľne, z kuchyne doľava sú dve izby. Do kotolne je z nádvoria samostatný vstup. Dom je napojený na vodovod, elektriku, plyn a kanalizáciu.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná + kameň) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;
- vane; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plastové plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj.
s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Prístavba z roku 2013
Prístavba kotolne v roku 2013

TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa čestného vyhlásenia pamätníka majiteľkou v roku 1903 a podľa odborného zistenia, materiálovej charakteristiky sa znalec s vekom stotožnil. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých pálených materiálov v zmiešanom murive skladobne 530mm, údržba je štandardná, po rekonštrukcii hydroizolácie aj zvislej zo severozápadnej strany od cesty sú nové inštalácie elektriky, vody a kanalizácie, ku pôvodnej stavbe bola pristavená kotolňa v roku 2013. Je vykonaná rekonštrukcia interiéru, nová kuchyňa a kúpeľňa s napojením kanalizácie. Sú nové podlahy, vykurovanie, okná, dvere. Strecha je keramická, môže byť aj pôvodná. Životnosť stanovujem odborne, ako murované domy s ohľadom na technický stav, objemovou metodikou a opotrebenie lineárne.

Stavba: Dreváreň na KNC č.103/1 k.ú. Podvažie
POPIS STAVBY
Stavba celodrevená s jednostranným obitím jednopodlažná, bola dokončená v roku 1993 podľa čestného vyhlásenia majiteľa do zápisnice a charakteristiky hlavnej stavby. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov drevo. Životnosť stanovujem odborne, ako stavby doplnkové, hospodársky využívané s ohľadom na technický stav 50 rokov a opotrebenie lineárne.

Plot: Predný plot s vrátami a vrátkami
Plot z roku 2013 na parc.č.103/1, pletivo v rámoch s vrátami a vrátkami do podmurovky a bet. základu výška 1,6m, odborne stanovená životnosť 50 rokov.

Studňa: Nádvorná studňa
Kopaná studňa z roku 1993 na parc.č.104 s čerpadlom do 5,0m a priemeru 1000mm, odborne stanovená životnosť 100 rokov.

Vonkajšia úprava: Vodovod
Prípojka vodovodu z roku 1993 na parc.č.104, plast DN25, odborne stanovená životnosť 80 rokov.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.01.2022