Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 28.11.2019 o 12.30 hod., 3 izbový byt Michalovce, okres Michalovce

Kód: D-190029
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 54500 €
Dražobná zábezpeka: 9000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obci Michalovce, katastrálne územie Michalovce, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor:
na LV č. 6883 ako:
- byt č. 1, vchod B1, na 8.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 3879 na ulici Krymská, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve súp. č. 3879, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 4659/9, v podiele 6737/1139672,
na LV č. 9390 ako:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 4659/9 o výmere 1948 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 3879 postavený, v podiele 6737/1139672.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza okrajovej JV časti mesta, na sídlisku Východ okresného mesta Michalovce, na ul. Krymská B1, v zástavbe bežných bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 1,50 km, kde je kompletná občianska vybavenosť. Terén je rovinatý, prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je MHD, autobusová a vlak. Byt je situovaný na 8. - najvyššom poschodí v strednej sekcii, je kompletne zrekonštruovaný, orientácia obytných miestnosti je na východ a západ. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.
Byt č. 1 v bytovom dome súp.č. 3879 v k.ú. Michalovce
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený nemá podzemné podlažie, má deväť nadzemných podlaží, kde v I. NP (prízemí) sa nachádzajú pivnice a spoločné miestnosti, v II.NP - VIII.NP sa nachádzajú byty, po dva na podlažie, v danom vchode je 16 bytov. Dom je zateplený, napojený je na všetky verejné rozvody IS, má vyregulované ústredné kúrenie, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové základové pásy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, vonkajšie fasády zateplené, omietky na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom z terazza, na podestách je PVC, na chodbách v prízemí je terazzo dlažba, na chodbe pred bytom je keramická dlažba, strecha je plochá, krytina z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách a v podzemnom podlaží sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom a zabudovanými schránkami. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a aj zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Pozn. Nakoľko byt v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, stavebné konštrukcie a vybavenie bytu sú vo výpočte uvažované z predložených podkladov. Vzhľadom na vyššie uvedené, nižšie uvažované konštrukcie a vybavenie bytu môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
Byt č. 1 na 8. - najvyššom poschodí je trojizbový s príslušenstvom: predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, na prízemí domu pivnica, byt má z obývacej izby prístup na lodžiu. Byt je zrekonštruovaný, je štandardne vybavený, napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, teplonosnú a plynovú prípojku, domový telefón. Vykurovanie je ústredné vyregulované, radiátory sú oceľové panelové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla. Podlahy sú laminátové a z keramickej dlažby. Okná sú plastové so žalúziami na oknách, resp. vertikálnymi žalúziami, lodžia je zasklená, dvere drevené plné a presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky, v časti znížené sadrokartónové podhľady so stropnými svietidlami, na lodžii stropný podhľad z tatranského profilu so stropnými svietidlami. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s nerezový drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou, digestor, umývačka riadu, drevená zástena za linkou. Bytové jadro je zrekonštruované murované, kúpeľňa je spojená s WC, kde sa nachádza plastová vaňa s keramickým obkladom, umývadlo zabudované v murovanej skrinke, nerezové pákové batérie, splachovací záchod, odsávač pár, keramický obklad stien. Uvažované je, že byt je trvalo obývaný, udržiavaný v dobrom technickom stave.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1980. Vzhľadom na vek domu, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.10.2019