Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

PRVÁ DRAŽBA - 02.05.2024 o 10:00 hod. - Nebytový priestor - v okrese Martin, obci Martin, katastrálne územie Záturčie

Kód: D - 240002
Miesto: v zasadacej miestnosti v budove sídla Advokátskej kancelárie Gallo, s.r.o., na ul. Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin
Najnižšie podanie: 51.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 5.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 51.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obci Martin, katastrálne územie Záturčie, Okresný úrad Martin - katastrálny odbor na LV č. 5533:

Okresný úrad, katastrálny odbor: Martin
Okres: Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Záturčie
Číslo listu vlastníctva: 5533

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
Pozemok:
Parcel. číslo: pozemok parcela C-KN 840/6
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 538 m2

Stavby:
Súpisné číslo: 4055
Na pozemku parcelné číslo: 840/6
Druh stavby: 9 - Bytový dom
Popis stavby: Komenského 3,4,5

Nebytový priestor:
Vchod: 5
Poschodie: 1
Číslo nebytového priestoru: 700
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 9100/122035
Súpisné číslo: 4055
Druh nebytového priestoru: 4 - Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
Vo vlastníctve:
Ing. Stacho Vladimír, rod. Stacho, nar. 01.01.1985, J. Martáka 5229/22, 036 01 Martin, SR
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby :
Dom sa nachádza v časti obce Martin, širšie centrum. Dom je v rade obytných domov s 3x vchod po 6x bytov, má 3x nadzemné podlažia. Od krajského mesta je obec vzdialená približne 35 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 25 min. do centra Krajského mesta a centra Martina 5min. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra mesta. Orientácia miestností je prevažne v smere na západ.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:
Nebytový priestor: Nebytový priestor č.700 v dome súp.č.4052 na parc.č.840/6 k.ú.Martin

POPIS
Byt je v obytnom murovanom dome z roku 1959 typovom bez občianskeho vybavenia, nebytový priestor sa nachádza podľa LV na 1. poschodí t.j. 1.NP z celkovo 3.NP a jedného podzemného, kde sú umiestnené pivnice, pivnice resp. sklady boli aj prístupné na jednotlivých schodiskách pôvodnej stavby internátu. NB č.700 je od schodiska vo vchode č.5 vľavo neprístupný zamurovaný, nie je výťah, schodisko je štandardné sokel neobložený, terazzo povrch. Dom má sedlovú strechu s krytinou Creaton škridľa v roku 2012 vymenená, fasáda baumit. Objekt nie je ničím vybavený podľa KZ od mesta Martin a sú len plastové okná a jedno krajné je pootvorené na prístup rebríkom z ulice Komenského. Podlahy sú predpokladané xylolit ako boli riešené podľa projektu arch. Buzíka v roku 1957, rovné stropy na prievlaku podopretého stlpami, vápenné omietky sú plastové zdvojené okná. Je orientovaný len východ do ulice. Dom má spolu 14 bytov a 1x nebytový priestor, vo vchode je 6 bytov má vnútornú polohu v rade domov a je radovo pristavený k ostatným obytným domom na ul. Komenského. Plocha podlahová je uvádzaná v pomôcke výpisu z KN ako 91,0m2. Vzhľadom na nesprístupnenie, uvažujeme k ploche 91,0m2 ako 100% stav podiel prístupu na 10% ako stav poškodenia.

TECHNICKÝ STAV
Stavba bytového domu je z roku 1959 s rekonštrukciou a zmenou dispozície v roku 2012 vchod č.4 a oteplenie s novou strechou Creaton 2018. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materialov tehla pálená s oteplením Grafitový polystyrén 100mm, vybavenie nie je podľa kúpnej zmluvy žiadne v nebytovom priestore len dom je napojený na siete voda, elektrika, vykurovanie a kanalizácia. Životnosť stanovujem odborne, ako murované domy s ohľadom na technický stav s posúdením kubickou metodikou, s uvážením štandardnej životnosti na 110 rokov a opotrebenie lineárne.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
dražobná vyhláška.doc15.04.2024