Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 19.12.2023 o 11:00 hod., 2 - izbový byt - Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV

Kód: D-170062
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72,
Najnižšie podanie: 143.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 143.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava-Dúbravka, katastrálne územie Dúbravka, Okresný úrad Bratislava IV - katastrálny odbor na LV č. 1977 ako:

- byt č. 48, vchod č. Saratovská 3, na 9.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 2137 na ulici Saratovská 3 v podiele 1/2+1/2,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1431 o výmere 383 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 2137 postavený, v podiele 16637/1000000,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2137, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1431 v podiele 16637/1000000.


Bytový dom sa nachádza v časti obce Bratislava m. č. Dúbravka ul Saratovská
č.or.3. Obytný Dom je v rade samostatných obytných domov a obchodov.
Od hlavného mesta Staré mesto je obec vzdialená približne 5 km (centrum obce
a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 15 min.V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra obce tejto mestskej časti. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na sever a západ prevažuje.

Byt: Byt č.48 v bytovom dome s.č.2137 na KNC parc.č.1431 k.ú. Dúbravka
POPIS
Byt je v bytovom dome s.č.2137 jednovchod orientovaný ulica Saratovská "č.3"
s príslušenstvom, vonkajšími úpravami, inžinierskymi sieťami s 12x nadzemnými podlažiami-NP+1xPP, vchod s 1x samostatným schodiskom a 2x výťahom 400+900kg OTIS. Byt sa nachádza podľa LV na 9.poschodí, podľa zistenia
na 9 nadzemnom podlaží, na podlaží je spolu 6x bj. Byt č.48 je vnútorná sekcia
vo vežovom usporiadaní s teplovodným vykurovaním ústredným. Jadro murované
s obkladom keramickým, je WC bez umývadla, kuchyňa s linkou na báze dreva
s el. plynovým sporákom a odsávaním a nerez. drezom, je obklad za linkou
a plastové okná, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má plochú dvojitú strechu s krytinou fólia s oteplením, fasáda silikátová na Baumit systéme. Kúpeľňa vaňa s 1x umývadlom, WC s hornou nádržkou pôvodné. Pákové batérie. Podlahy sú laminátové, PVC a keramické v sociálnych priestoroch, v chodbe laminát ale na konci životnosti, rovné stropy omietky vápennocementové na stenách v jednej izbe je strop odlúpený omietka visí v cároch bez údržby, dvere interiérové drevené a dyhované s presklením. Telesá ÚK sú plechové regulované a merané.
Je orientovaný oknami na sever a západ. K bytu bol zistený sklad-pivnica v 1PP ale nebol k dispozícii kľúč pri obhliadke, nájomník ju nevyužíva, využitá pomôcka
s plochou 1,8m2 čo je obvyklý rozmer kobky 1,8x1,0m. Dom je napojený
na kanalizáciu, elektriku, slaboprúd rozvody, plyn a vodovod. Plocha podlahová bytu, bola zistená podľa merania 53,80m2, čo je rozdiel na meranie z pomôcky zadávateľa 51,38m2 viac o 2,42m2, podiel udávaný v KN 16637/1000000
je nemožné porovnať bez podkladov celého domu, čo znalcovi nebolo zadané.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu
a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: 2x výťah, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade,
ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený

TECHNICKÝ STAV
Stavba budovy-bytový dom, bola dokončená v roku 1978 podľa stanoviska zadávateľa vo výkaze č.3 OP. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých panelových materiálov, údržba domu je oteplený dom
v roku 2010, údržba bytu je zanedbaná, prvky krátkodobej životnosti vykazujú vysokú opotrebenosť a znečistenie, murované obložené jadro s dlažbami sú bežné,
v dome je nové riešenie 1NP kde sú nové obklady a dlažby, schránky a nové maľovky s bezpečnostným vstupom, sú vstupné rampy pre vozičkárov, 2x nové výťahy väčší 900kg. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav
a 100 rokov a opotrebenie lineárne.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
dražobná výhláška.doc30.10.2023