Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 13.08.2020 o 10.00 hod., 2 izbový byt Tornaľa, okres Revúca

Kód: D-200007
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu ALMADA, HAŤ PODHARAJCH, Hronská 705, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 1.070 €
Dražobná zábezpeka: 300 €
Najnižšie prihodenie: 100 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 1.070 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Revúca, obci Tornaľa, katastrálne územie Tornaľa, Okresný úrad Revúca - katastrálny odbor:
na LV č. 3704 ako:
- byt č. 3, vchod 124, prízemie, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 204 na ulici Mierová, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 204 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 957, v podiele 6374/24645.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na južnom okraji širšieho centra mesta Tornaľa, okres Revúca, na ul. Mierová č. 124, v zástavbe rodinných domov. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 650 m, kde je kompletná občianska vybavenosť. Terén je rovinatý, prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, v ulici možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je autobusová a vlak. Bytový dom je zanedbaný v havarijnom stave, byt je situovaný na prízemí, je zanedbaný, s nižším štandardom vybavenia, orientácia obytných miestnosti je na juh. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.


Byt č. 3 v bytovom dome súp.č. 204 v k.ú. Tornaľa
Bytový dom je samostatne stojaci v uličnej zástavbe rodinných domov, má jedno nadzemné podlažie, kde sú umiestnené štyri byty, každý má samostatným vstup zo spoločného dvora, strecha je sedlového tvaru, od ulice s valbou bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom je napojený je na rozvody IS elektriny, byty majú vlastné lokálne zdroje vykurovania. Základy sú betónové základové pásy, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehly hr. do 40 cm od základov zavlhnuté poškodené vodorovné nosné konštrukcie drevené trámové s rovným podhľadom, vonkajšie omietky sú vápenno-cementové značne poškodené, vnútorné vápenné hladké poškodené, schodisko, krov je drevený sedlového tvaru, krytina škridlová - poškodená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu - poškodené. Dom je vo veľmi zanedbanom - havarijnom stave, vyžaduje okamžitú kompletnú rekonštrukciu. Spoločnými časťami budovy sú: časti budovy nevyhnutné na zachovanie jeho podstaty a bezpečnosti a sú určené na spoločné užívanie a to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodište, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami budovy sú: zariadenia určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto rodinnému domu, v ktorom sú jednotlivé bytové jednotky umiestnené: elektrické prípojky a rozvody, to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo budovy a slúžia výlučne budove v ktorej sú bytové jednotky umiestnené.
Byt č. 3 na prízemí je dvojizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, jedná sa o byt najnižšej kategórie, nakoľko nemá v príslušenstve hygienické priestory, len na dvore suchý záchod, spoločný pre všetky štyri byty v bytovom dome. Byt je napojený na rozvody elektriny, vykurovanie je lokálne pieckou na tuhé palivo. Podlahy pôvodné dosky - poškodené. Okná v jednej izbe je plastové okno v druhej drevené zdvojené, dvere drevené presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky - poškodené. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza kuchynská linka, nerezové drezové umývadlo, plynový sporák s rúrou - vybavenie staršie opotrebované. Byt je vo veľmi zanedbanom stave, vyžaduje okamžitú kompletnú rekonštrukciu, poškodenosť je vo výpočte zohľadnená percentom poškodenia. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1950. Vzhľadom na vek domu, jeho havarijný stavebno-technický stav je vo výpočte uvažované so zníženou celkovou životnosťou na 60 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc29.06.2020