Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 28.01.2020 o 11.15 hod., rodinný dom Žbince, okres Michalovce

Kód: D-190045
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 17000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obci Žbince, katastrálne územie Žbince, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor na LV č. 515 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 196, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1000/41, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1000/41 o výmere 1100 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Predmet Dražby sa draží tak "ako stojí a leží".

Rodinný dom sa nachádza v severnej obytnej časti obce Žbince, okr. Michalovce, v uličnej zástavbe rodinných domov, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. V obci sa nachádzajú konfliktné skupiny obyvateľstva, lokalita je s nižším dopytom. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová a v susednej obci železničná, centrum obce je vzdialené cca. 750 m, úzke centrum okresného mesta Michalovce je vzdialené cca. 12 km. Dom je samostatne stojaci, uvažovaný so štandardným vybavením, vyžaduje výmenu opotrebovaných pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, orientácia obytných miestností je prevažne na juh a východ, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, bez prírodných lokalít v okolí.

Rodinný dom súp.č. 196 na parc.č. 1000/41 v k.ú. Žbince
Dom je samostatne stojaci, postavený v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, strecha je manzardová bez stavebného využitia povalového priestoru. Pozostáva z jednej bytovej jednotky s príslušenstvom, dispozičné riešenie je uvedené v prílohe posudku, uvažované že dom je napojený na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny a plynu.
Nakoľko RD v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, výmery, stavebné konštrukcie a vybavenie domu sú vo výpočte uvažované z predložených podkladov. Vzhľadom na vyššie uvedené, nižšie uvažované konštrukcie a vybavenie domu môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
Uvažované technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. PP - cementový poter; - Strecha - krovy - 1. NP - manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - omietky na báze umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP - plastové; okenné žalúzie - 1. NP - kovové; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly na plyn; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický; 1. NP - malé elektrické ohrievače; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu.
Obhliadkou z exteriéru bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, primerane udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodnej azbestocementovej strešnej krytiny, v časti zatečené steny od strechy, v časti od základov zavlhnuté steny, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené. Vzhľadom k veku domu a jeho celkovému stavebno-technickému stavu, je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Plot
Plot ohraničuje parc.č. 1000/41 od ulice, pôvodné sú základy betónové a podmurovka murovaná z cementových tehál, výplň murovaná z betónových plotových tvárnic, podľa vyjadrenia vlastníka postavená okolo r. 2013, v plote sú osadené pôvodné kovové plotové vráta a vrátka.

Studňa
Studňa sa nachádza na dvore z východnej strany RD, výmery uvažované štandardné pre daný typ nehnuteľnosti a lokalitu.

Vodovodná prípojka
Uvažované napojenie RD na verejný rozvod vody z ulice, výmery uvažované štandardné pre daný typ nehnuteľnosti.

Kanalizačná prípojka
Uvažované napojenie RD na verejný rozvod kanalizácie z ulice, výmery uvažované štandardné pre daný typ nehnuteľnosti.

Plynová prípojka
Uvažované napojenie RD na verejný rozvod plynu z ulice, výmery uvažované štandardné pre daný typ nehnuteľnosti.
Elektrická prípojka
Uvažované napojenie RD na verejný rozvod elektriny z ulice, výmery uvažované štandardné pre daný typ nehnuteľnosti.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc19.12.2019