Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 19.03.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Stanča, okres Trebišov

Kód: D-190046
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 16400 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 21800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Stanča, katastrálne územie Stanča, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 547 ako:
- stavba - rodinný dom, súp. č. 77, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 356, v podiele 1/1 ,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 356 o výmere 739 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1 ,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 357 o výmere 1270 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Predmet Dražby sa draží tak "ako stojí a leží".

Rodinný dom sa nachádza na ul. Brezová 112 v severnej obytnej časti obce Stanča, okr. Trebišov, v uličnej zástavbe rodinných domov, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. Zo západnej a východnej strany domu sa nachádzajú opustené, zanedbané stavby, lokalita je s nižším dopytom. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová a železničná, centrum obce je vzdialené cca. 350 m, úzke centrum okresného mesta Trebišov je vzdialené cca. 14 km. Dom je samostatne stojaci, uvažovaný so štandardným vybavením, v čase obhliadky neobývaný, zanedbaný, vyžaduje výmenu opotrebovaných pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, orientácia obytných miestností je prevažne na juh, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality - lesy nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 77 na parc.č. 356 v k.ú. Stanča
Dom je samostatne stojaci, postavený v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, strecha je sedlová bez stavebného využitia povalového priestoru.
Obhliadkou z exteriéru bolo zistené, že dom nie je trvalo obývaný, je zanedbaný, zarastený, bez údržby., má pôvodnú strešnú krytinu, v časti opadané a popraskané vonkajšie omietky Vzhľadom k veku domu a jeho celkovému stavebno-technickému stavu, je uvažované so životnosťou 90 rokov.
Nakoľko RD v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, výmery, stavebné konštrukcie a vybavenie domu sú vo výpočte uvažované z predložených podkladov. Vzhľadom na vyššie uvedené, nižšie uvažované konštrukcie a vybavenie domu môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
Popis a merné jednotky RD prevzaté z predloženého Znaleckého posudku č. 252/2015:
Popis stavby:
Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaci nepodpivničený, jednopodlažný rodinný dom postavený na p.č. 356, súp. č. 77.Osadený je rovinatom teréne v obytnej časti k.ú. Stanča, okres Trebišov.
Dom má jedno nadzemné podlažie. V danej lokalite je možnosť napojenia na inžinierske siete - elektrika, voda, plyn a kanál.
Rodinný dom bol postavený v roku 1963.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný objekt. Hlavný vstup je riešený prechodom cez pavlač. Na 1. NZP je pavlač, zádverie, chodba, 3x izba, komora, kuchyňa, kúpeľňa. Sklad má samostatný vstup z exteriéru.
Technický popis vyhotovenia:
Základy - betónové s izoláciou proti vode.
Zvislé nosné konštrukcie - kváder hr. 300 - 400 mm.
Vodorovné nosné konštrukcie - 1. NZO - drevený.
Krov - drevený.
Krytina - azbesto cementová škridla.
Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech - úplné.
Úpravy vonkajších povrchov - brizolit.
Vnútorné úpravy povrchov - klasické omietky, v hygienických zariadeniach keramické obklady stien.
Výplne otvorov - plastové okná.
Interiérové dvere - drevené.
Podlahy - v obytných miestnostiach - parkety, ostatné keramické dlažby.
Vnútorné rozvody:
Vodovod - rozvod studenej a teplej vody, zásobovanie vodou je pitnou vodou z vlastnej studne, príprava TÚV - akumulačným spôsobom. Kanalizácia do stratena. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická (el. rozvodná skriňa). Vykurovanie - 4x gamatky.
Vnútorné vybavenie:
Kuchyňa na 1. NZP - kuchynská linka na báze dreva, umývadlo, plynový sporák. Kúpeľňa na 1. NZP - vaňa, umývadlo, elektrický bojler, keramický obklad a dlažba.

Drobná stavba na parc.č. 356 v k.ú. Stanča
Popis a merné jednotky stavby prevzaté z predloženého Znaleckého posudku č. 252/2015:
Popis stavby:
Predmetom ohodnotenia je hospodárska budova pozostávajúca z dvoch podlaží. Postavená bola v roku 1973. Na 1. PP sa nachádza pivnica (betónová). Na 1. NZP je sklad. Ide o drevenú konštrukciu so sedlovým krovom jednostranne obitá doskami. Krytina je škridlová, podlaha na 1. NZP - betónová, vráta - drevené. Nehnuteľnosť je v primeranom technickom stave.

Plot od ulice
Plot ohraničuje dvor a predzáhradku na parc.č. 356 od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň z oceľových profilov v rámoch, v plote sú osadene jedny kovové plotové vráta a jedny vrátka.

Studňa
Údaje prevzaté z predloženého posudku, vzhľadom na skutočnosť, že dom je neobývaný, neudržiavaný, uvažovaná životnosť je 80 rokov

Vodovodná prípojka

Elektrická prípojka

Plynová prípojkaMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.02.2020