Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 22.08.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Zemné, okres Nové Zámky

Kód: D-180020
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 14300 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 19000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálne územie Zemné, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 654 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 119, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3354/3, v podiele 1/1,
- stavba - hospodárska stavba súp. č. 1021, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3354/10, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3354/3 o výmere 510 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3354/10 o výmere 90 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom okraji obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Zemné v okrese Nové Zámky a kraji Nitrianskom, na bočnej ulici k centru 0,5km, objekt je orientovaný na rovine. Umiestnený je vedľa dobrej prístupovej komunikácie, od pešej zóny po hlavnej ceste I triedy 500m. Ulica je s povrchom spevneným, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom okraji obce.

Rodinný dom súp.č.119 na parc.č.3354/3 k.ú. Zemné
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Dvojpodlažný murovaný rodinný dom s 2x nadzemným podlažím z roku 1986 osadený na rovine v rade starších a rekonštruovaných domčekov v ulici Bečova (podľa vyjadrenia pani majiteľky). Dom je napojený na kanalizáciu do žumpy, vodovod, elektriku a plyn, ústredne vykurovaný dvoma kotlami na plyn a PP s prípravou TÚV v bojleri.
Dispozičné riešenie:
Možné tri byty, nakoľko sa už predný priestor zrejme po vstavanej garáži, kde bolo kaderníctvo so sociálnym zariadením nepoužíva. 2x obytná izba je na 1NP prístupná cez chodbu so schodiskom alebo priamo z dvora cez kuchyňu. Je sklad s kotolňou a kúpeľňa spolu s WC, na 2NP je 4xizba s kúpeľňou a WC. Jedna izba má loggiu do ulice, viď dispozícia skica v prílohe. Vybavenie je hodnotené aj s vybavením bývalej prevádzky kaderníctva, hoci slúži, už len ako sklad (sociálne zariadenie v čase zisťovania).
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z iných materiálov (calsilox-popolčekové tvarovky zmiešané s tehlou) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - 1. NP - keramická dlažba
- Strecha - ploché strechy - 1. NP - jednoplášťové bez tepelnej izolácie; krytiny na plochých strechách - 1. NP - z asfaltových natavovaných pásov; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - vane
- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plastové plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - parkety veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; 1. NP - ostatné; 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací s umývadlom; 1. NP - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP, 2. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1986 podľa zadávateľa, obce a odborného posúdenia, hoc na zisťovaní majiteľka tvrdila rok 1988, ale nedoložila žiadne podklady a objekt bol kúpený v roku 2013.
Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite priemerná, podľa skladobnej hrúbky neotepleného múru 380mm sa jedná o popolčekové tvárnice, nie plnú tehlu (nesedí skladobná hrúbka), prevažne použité materiály štandardnej kvality, údržba je viď foto podpriemerná (po roku verejnej ponuky už žiadna) a jedna miestnosť v 2NP nemá dokončenú podlahu ani dvere. Je nutná oprava plochej asfaltovej strechy, podláh, muriva. Podľa stavu o

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc02.08.2019