Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 07.05.2019 o 13.00 hod., rodinný dom Svodín, okres Nové Zámky

Kód: D-180070
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 23500 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 13500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Svodín, katastrálne územie Nemecký Svodín, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 124 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 788, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 524/3, v podiele 1/1,
- stavba - letná kuchyňa súp. č. 1441, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 524/6, v podiele 1/1,
- stavba - garáž súp. č. 1442, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 524/5, v podiele 1/1,
- stavba - hospodárska budova súp. č. 1443, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 524/4, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 524/1 o výmere 498 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 524/2 o výmere 435 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 524/3 o výmere 179 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 524/4 o výmere 73 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 524/5 o výmere 31 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 524/6 o výmere 28 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.
Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne - intraviláne obce Svodín v okrese Nové Zámky a kraji Nitrianskom, na bočnej okrajovej ulici Nemeckosvodínska č.63, v zóne nových a starších rodinných domov, vedľa chovu koní oproti cintorínu, objekt je orientovaný na miernom kopci, ako ostrovček, postavený pre účely rodinného bývania. Umiestnený je vedľa dobrej prístupovej komunikácie, vedľa hlavnej cesty, ku ceste I triedy 2500m na Nové Zámky. Ulica je s povrchom spevneným, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka vinárska oblasť, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom súp.č.788 na parc.č.524/3 k.ú. Nemecký Svodín
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
V uličnej zástavbe v rade starších a modernizovaných rodinných domov, z roku 1936 na svahu viac ako 5%, Dom je napojený na kanalizáciu, vodovod, elektriku, plyn a bol ústredne vykurovaný na plyn s prípravou TÚV.
Dispozičné riešenie:
Jednopodlažný rodinný dom s 1x nadzemným podlažím, dispozične je to jeden byt s príslušenstvom, 3xizba s 2xkuchyňou a kúpeľňou spolu s WC, je v hale vstupu zimná záhrada, izby sú prechodné spolu s kuchyňami. K domu patrí príslušenstvo, sklady, ako hospodárska budova, garáž s letnou kuchyňou, podzemnou pivnicou, a studňa.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, pálená aj nepálená) v skladobnej hr. nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, )
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - z cementových drážkoviek; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…); - lokálne - na tuhé palivá obyčajné - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1936 podľa pomôcok zadávateľa. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite priemer štandardu prevažne použitých materiálov, údržba je zanedbaná, oproti stavu v roku 2016, kedy bol sprístupnený interiér. Znalec videl objekt len z exteriéru a postupuje len podľa pomôcok z roku 2016. Je nutná vážna oprava obvodového muriva, praskliny. Životnosť je stanovená
odborne, ako murované domy s ohľadom na technický stav, kubickou metodikou.

Garáž s.č.1442 na KNC p.č.524/5 k.ú. Nemecký Svodín
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: Pri letnej kuchynke
Dispozičné riešenie: garáž pre jedno osobné vozidlo. Podľa pomôcky, je vedľa vstup do vínnej pivnice, keďže nevieme p

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc28.03.2019