Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 17.01.2019 o 10.00 hod., rodinný dom 1/6, Púchov, okres Púchov

Kód: D-180033
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 6486 €
Dražobná zábezpeka: 1700 €
Najnižšie prihodenie: 100 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 13800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Púchov, obci Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, Okresný úrad Púchov - katastrálny odbor:
na LV č. 2794 ako:
- stavba - rodinný dom, súp. č. 97, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 906, v spoluvlastníckom podiele 1/6,
na LV č. 132 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 906 o výmere 656 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/6.

Dom sa nachádza na ul. Továrenská 45, v obytnej časti Horné Kočkovce, okresného mesta Púchov, v uličnej zástavbe rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný spevnenej miestnej komunikácie, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 750 m, kde je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Hustota obyvateľstva je priemerná. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, uvažované s pôvodným stavom, dom vyžaduje údržbu a výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality - nábrežie rieky Váh do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 97 na parc.č. 906 v k.ú. Horné Kočkovce
Spoluvlastnícky podiel: 1 / 6
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia, strecha valbová bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol postavený v r. 1969, pozostáva z dvoch bytových jednotiek. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny a plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko - 1. PP, 1. NP - PVC; 2. NP - cementový poter; - Strecha - krovy - väznicové valbové,; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP - vápenné a vápenno-cementové hladké; 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP, 2. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. Zasklením; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - liate terazzo, lepené povlakové podlahy; 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; 1. NP, 2. NP - ostatné; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami; - Vnútorné rozvody plynu - 1. PP - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, poškodený komín nevyvložkovaný, poškodená kanalizácia - tečie, dom vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Hospodárska stavba na parc.č. 906
Spoluvlastnícky podiel: 1 / 6
Stavba je samostatne stojaca z východnej strany RD, je jednopodlažná bez podpivničenia s pultovou strechou, postavená v r. 1969. Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov; - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny; - Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka; - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka; - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité rámové (von a dnu otváravé); - Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty. Opotrebovanie stavby zodpovedá veku, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

Plot od ulice
Jedná sa o pôvodné oplotenie predzáhradky od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z rámového pletiva, v plote sú osadené jedny kovové plotové vráta a jedny vrátka.

Vodovodná prípojka

Vodomerná šachta

Kanalizačná prípojka

Žumpa

Plynová prípojka

Elektrická prípojka


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.12.2018