Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 05.12.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Čadca, okres Čadca

Kód: D-180048
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 76400 €
Dražobná zábezpeka: 12000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 76400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Čadca, obci Čadca, katastrálne územie Horelica, Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor na LV č. 4183 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 500, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3714/8, v podiele 1/1,
- stavba - garáž súp. č. 5015, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3715/4, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3714/5 o výmere 2049 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3714/7 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3714/8 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3714/9 o výmere 118 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3714/10 o výmere 269 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3714/11 o výmere 950 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3715/3 o výmere 682 m2, druh pozemku ostatné plochy, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3715/4 o výmere 163 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Pozemok, na ktorom sa nachádzajú oceňované nehnuteľnosti sa nachádza mimo zastavaného územia okresného mesta, v osade Bryndzárovci s riedkou vidieckou zástavbou. Z hľadiska trhu s nehnuteľnosťami je dopyt v súčasnosti nižší ako ponuka. Prístup nespevnenou komunikáciou v dĺžke nad 2 km, cesty lesné a osadové neupravované, bez zimnej údržby. Pozemok leží v miernom svahu, má obdĺžnikový tvar, je vymeraný a oplotený. Napojenie na rozvod elektriny. Voda z vlastného zdroja - studne. Kanalizácia zaústená do drenážneho podmoku, s uvažovanou dostavbou žumpy. Prevládajúcu zástavbu v okolí nehnuteľnosti tvoria domy a hospodárske stavby využívané na bývanie alebo rekreáciu. Hustota obyvateľstva v mieste stavby malá. Orientácia obytných miestností JV. Občianska vybavenosť v okresnom meste, prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby - prírodné prostredie bez negatívnych vplyvov. Možnosť zmeny v zástavbe, možnosti rozšírenia. Podľa názoru znalca hlavný objekt dobrá nehnuteľnosť, s prihliadnutím na zložitejšiu prípadnú likviditu na realitnom trhu celkovo priemerná nehnuteľnosť.

Hodnotený objekt sa nachádza v kopcovitej zástavbe samostatne stojacich rodinných a vidieckych domov, severne 1600m od cesty v obci Čadca - časť Horelica, Okresné mesto a do krajského mesta Žilina 35km. Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v oblasti vhodnej menej na bývanie so záujmom o kúpu nehnuteľností neprevyšujúcim ponuku výrazne. Dopravné spojenie s centrom a tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je horšia, do 30 min. jazdy autom do okresného alebo krajského mesta. V danej lokalite je možnosť napojenia na el. energie. Okolitú zástavbu tvoria objekty na bývanie a rekreovanie, podľa znalca zriedkavo navštevované, záhrady a rozmočené alebo štrkovité skalnaté cesty, bez negatívnych vplyvov na okolie.

Rodinný dom súp.č.500 na parc.č.3714/8 k.ú. Horelica
Umiestnenie stavby:
Dvojpodlažný rodinný dom, je osadený na svahu do 10% v oblasti osada Brindziare na KNC parc.č.3714/8 k.ú. Horelica. Dom je napojený na vodovod z vlastnej studne, elektriku, kanalizáciu do podmoku podľa znalca Nováka a podkladov pomôcky. Vykurovaný krbom na PP a podlahovým elektrickým s prípravou TÚV v bojleri elektrickom tlakovom bojleri.
Dispozičné riešenie:
Otvorený priestor dvoch obytných podlaží jedno nadzemné prechádzajúce do terasy na juh a jedno podkrovné spojené schodiskom, je predelené len v 1NP priečkou, ktorá oddeľuje sociálne zariadenie WC spolu v kúpeľni so sprchou a umývadlom. V podkrovnom je spálňa a v 1NP obytná kuchyňa s krbom.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - montované z prefabrikovaných dielcov na báze dreva skladobne 200mm; deliace konštrukcie - drevené
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Strecha - krovy - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - lepenkové natavované ako šindel; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - umelý kameň; - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; -pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Ostatné vybavenie - kozub - s uzatvoreným ohniskom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové elektrické
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej
vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
1. Podkrovné podla

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc14.11.2018