Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 24.04.2018 o 10.00 hod., byty Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom

Kód: D-170068
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 33000 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 65500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žiar nad Hronom, obci Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom - katastrálny odbor na LV č. 1788 ako:

- byt č. 2 - A, vchod č. 0, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 477 na ulici Dr. Janského 477 v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 o výmere 1433 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 477 postavený, v podiele 2237/788382,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 477, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 v podiele 2237/788382,

- byt č. 3 - A, vchod č. 0, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 477 na ulici Dr. Janského 477 v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 o výmere 1433 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 477 postavený, v podiele 2237/788382,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 477, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 v podiele 2237/788382,

- byt č. 3 - D, vchod č. 0, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 477 na ulici Dr. Janského 477 v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 o výmere 1433 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 477 postavený, v podiele 4552/788382,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 477, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 v podiele 4552/788382,

- byt č. 5 - A, vchod č. 0, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 477 na ulici Dr. Janského 477 v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 o výmere 1433 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 477 postavený, v podiele 2237/788382,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 477, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 v podiele 2237/788382,

- byt č. 6 - A, vchod č. 0, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 477 na ulici Dr. Janského 477 v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 o výmere 1433 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 477 postavený, v podiele 2237/788382,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 477, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 v podiele 2237/788382,

- byt č. 7 - A, vchod č. 0, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 477 na ulici Dr. Janského 477 v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 o výmere 1433 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 477 postavený, v podiele 5650/788382,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 477, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 531/3 v podiele 5650/788382.

Ohodnocované byty sa nachádzajú v polyfunkčnom bytovom dome súp.č. 477 v širšom centre okresného mesta Žiar nad Hronom na ul. Dr. Jánskeho č. 4, v zástavbe starších bytových domov a budov občianskej vybavenosti. V meste je kompletná občianska vybavenosť, MHD, autobusová diaľková doprava a vlak. Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na pozemku rovinatého charakteru a je napojený na všetky verejné inžinierske siete. Prístup k nehnuteľnosti je po miestnej asfaltovej komunikácii. Byty sa nachádzajú na 2. poschodí (III.NP), rôzna vybavenosť, orientácia a poloha je zohľadnené vo výpočte koeficientu polohovej diferenciácie. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Byty v bytovom dome súp.č. 477 v k.ú. Žiar nad Hronom
Dom v ktorom sa ohodnocované byty nachádzajú je samostatne stojaci polyfunkčný bytový dom s jedným podzemným podlažím, v prízemí s nebytovými priestormi pre obchod a služby, celkovo s XIII. nadzemnými podlažiami, kde sú malometrážne byty s nižším štandardom vybavenia. Dom bol daný do užívania v r. 1975, v rokoch 2014-2015 boli zrekonštruované výťahy, vchodové dvere, strešná krytina, napojený je na všetky verejné rozvody IS, má plynovú kotolňu, rozvody STA. Základy sú betónové, zvislé nosné a vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové, schodisko železobetónové s povrchom nástupnice z PVC, na chodbách v prízemí je dlažba z lešteného kameňa, v ostatných podlažiach je na chodbách PVC. Dom je primerane udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, teplonosné a plynové domové prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.

Byt č. 2-A na 2. poschodí (III. NP)
Byt č. 2-A je garsónka s príslušenstvom: chodba a kúpeľňa s WC, byt nemá pivnicu, má loggiu. Byt je napojený na všetky domové rozvody IS, vykurovanie je ústredné, radiátor je oceľový panelový, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, bytové jadro umakartové. Okno je plastové, dvere drevené plné, v jadre umakartové. Podlahy sú z PVC, na loggii je terazzo dlažba, omietky hladké vápenné. Z vnútorného vybavenia sa v jadre vyskytuje oceľová sprchová vanička, kohútová batéria, splachovací záchod kombi. Vybavenie kuchyne sa nevyskytuje. Byt nie je trvalo obývaný, zanedbaný bez údržby.
S vlast

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc29.03.2018