Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 20.10.2017 o 10.00 hod., budova Žilina, okres Žilina

Kód: D-170049
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 142000 €
Dražobná zábezpeka: 28400 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 142000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Žilina, katastrálne územie Žilina, Okresný úrad Žilina- katastrálny odbor na LV č. 7944 ako:
- záhrady- parc. č. 1997 - o výmere 125 m2 v podiele 1/1,
- zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 1998 - o výmere 361 m2 v podiele 1/1,
- dom postavený na par. č 1998 so súp. č. 969 v podiele 1/1.

Dom sa nachádza na ul. Moyzesova 16 v centrálnej mestskej časti Staré mesto krajského mesta Žilina, na ulici v radovej zástavbe prevažne starších bytových domov. Terén je rovinatý, prístup po spevnenej komunikácii priamo z ulice, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Úzke centrum mesta - Nám. A. Hlinku a Národná ulica vo vzdialenosti cca. 450 m. V meste je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Dom je v stave nedokončenej rekonštrukcie, zanedbaný, vyžaduje okamžitú kompletnú rekonštrukciu. Orientácia hlavných miestností je na SV a JZ stranu, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby je len čiastočná. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, žiadne prírodne lokality v bezprostrednom okolí.

Dom súp.č. 969 na parc.č. 1998 v k.ú. Žilina
Dom sa nachádza v radovej uličnej zástavbe starších bytových domov v rovinatom teréne. Dom má v časti od ulice - uvažované ako pôvodná časť domu, tri nadzemné podlažia, sedlovú strechu, v časti z dvora - uvažované ako prístavba, má dve nadzemné podlažia a pultovú strechu, povalový priestor je bez stavebného využitia. I.NP je čiastočne zapustené do terénu, nachádzajú sa v ňom dva vchody od ulice a vstup na dvor, naposledy bolo uţívané ako pohostinstvo, v II. a III. NP boli pravdepodobne umiestnené byty, nakoľko dom je v stave začatej kompletnej rekonštrukcie - v stave takmer hrubej stavby, presné pôvodné dispozičné riešenie nebolo možné zistiť. Na základe konzultácie s obyvateľmi susedného domu bolo zistené, ţe susedný dom bol postavený v r. 1921, a ţe ohodnocovaný dom bol postavený ešte skôr. Vo výpočte je uvaţované, ţe pôvodná časť domú má 100 rokov, prístavba do dvora je z r. 1950. Vzhľadom na stavebnotechnický stav a skutočnosť, ţe presný vek domu sa nepodarilo zistiť je opotrebenia vypočítané lineárnou metódou so stanovením životnosti kubickou metódou.
Uvažovaný technický stav: - Základy betónové základové pásy, zvislá nosná konštrukcia murovaná z tehál v I.NP v hr. od 45 cm do 60 cm, v ostatných podlažiach od 40 do 45 cm - poškodené, zavlhnuté od základov a od strechy, stropy v I.NP uvažované betónové s rovným podhľadom v II. NP a III. NP drevené trámové s rovným podhľadom panelov a v časti profilovaný plech na drevených trámoch - nedokončené, provizórne vyhotovené, v pôvodnej časti je krov drevený väznicový sedlového tvaru, v časti prístavby drevený pultový, krytina strechy a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - poškodené, vnútorné povrchy z hladkých vápenných omietok - v prevažnej časti domu odstránené, vonkajšie omietky vápenno-cementové - poškodené, opadané, zavlhnuté od strechy, keramické obklady v na stenách v hygienických zariadeniach a v kuchyniach - poškodené, schody železobetónové s povrchom nástupnice z liateho terazza, dvere drevené rámové - v prevažnej časti domu sa nevyskytovali, jedny vchodové od ulice kovové s vonkajšími kovovými mrežami, okná drevené dvojité - poškodené, odstránené, v I.NP s vonkajšími kovovými mrežami, podlahy uvažované v obytných miestnostiach drevené dosky - v prevažnej časti odstránené, v ostatných keramická dlažba, vykurovanie - nevyskytuje sa, elektroinštalácia svetelná a motorická - poškodená, vodovod uvažovaný z pozinkovaného potrubia - poškodený, kanalizácia uvažovaná z liatinového potrubia, ohrev vody - nevyskytuje sa, hygienické zariadenie - v I.NP je splachovací záchod "kombi" s keramickým umývadlom. V III. NP zo strany od ulice je jeden balkón. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, kanalizácie a plynu.
Dom je vo veľmi zlom technickom stave, s poškodenými všetkými konštrukčnými prvkami dlhodobej aj krátkodobej životnosti, viď. fotodokumentácia v prílohe posudku. Dom je opustený, stavebné práce na rekonštrukcii dlhšiu dobu nevykonávané, nie je zabezpečený voči poveternostným vplyvom a vniknutiu cudzích osôb - nezabezpečený vstup na pozemok a do budovy zo strany dvora. Dom vyžaduje okamžitú kompletnú rekonštrukciu.

Hospodárska stavba na parc.č. 1998
Stavba sa nachádza na dvore z JZ strany domu súp.č. 969, je samostatne stojaca, jednopodlažná, nepodpivničená, strecha je pultová. Uvažovaný rok výstavby 1950, uvažované, že bola užívaná ako sklad tvoriaci príslušenstvo k bytom v dome. Základy sú betónové, obvodové murivo z tehly hr. 20 cm - poškodené, stropy drevené trámové - v časti prepadnuté, krov drevený pultový, v prevažnej časti padnutý, krytina z azbestocementových šablón - poškodená, omietky vápenné poškodené, dvere a okná sa nevyskytujú, podlahy betónové. Stavba je zanedbaná, poškodená vo veľmi zlom technickom stave, vyžaduje okamžitú kompletnú rekonštrukciu resp. asanáciu. Vzhľadom na stavebnotechnický stav je vo výpočte uvažované s maximálnym opotrebením stavby, v zmysle metodiky max. 90%.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc02.10.2017