Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 24.10.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kód: D-170047
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 50900 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50900 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Bátorove Kosihy, katastrálne územie Bátorove Kosihy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor:
na LV č. 2870 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 141, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc.
č. 4026/261 v podiele 1/1,
na LV č. 1820 ako:
- pozemok C-KN parc. č. 4026/100 o výmere 848 m2, druh pozemku záhrady,
v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 4026/261 o výmere 597 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Pozemky majú rovinatý charakter. Sú umiestnené v zastavanom území obce Bátorove Kosihy. Na pozemkoch sú vybudované inžinierske siete - rozvody vody, elektriny, pouličné osvetlenie. Prístup k pozemkom je z miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie. Vzdialenosť od okresného mesta Komárno je 28 km. V obci sa nachádza základná občianska vybavenosť.
Dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

Rodinný dom súp.č.141, k. ú. Bátorove Kosihy
POPIS STAVBY
Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom nebol sprístupnený, pre výpočet a popis boli použité dostupné podklady ako boli:
- Znalecký posudok č.125/2012, Ing. Ľubomír Rajnoha
- Listy vlastníctva č.1820 a 2870,
- Kópia katastrálnej mapy
- Obhliadka exteriéru rodinného domu
Rodinný dom súp.č.141, k.ú. Bátorove Kosihy sa nachádza v obci Bátorové Kosihy v okrese Komárno.
Podľa potvrdenia obce Bátorové Kosihy bol dom daný do užívania v roku 1989. Dom má 3 podlažia - suterén, prízemie a podkrovie.
Dom je postavený z dobových materiálov, okná sú pôvodné drevené, ostatné vybavenie interiéru nie je známe. Pre výpočet VŠH vychádzam z dobových materiálov, pôvodného stavu interiéru a vybavenia, v základnom štandarde. V znaleckom posudku č.125/2015 sa podrobnejšie dom nepopisuje.
Vzhľadom na skutočnosť, že dom nebol sprístupnený, s prípadnými rekonštrukčnými prácami neuvažujem.
Pri vonkajšej obhliadke neboli zistené závažnejšie nedostatky a poruchy, predpokladá priemernú údržbu domu a priemerný stavebnotechnický stav domu.

Plot uličný

Plot so susedom na perc.č.4026/261

Plot vo dvore na parc.č.4026/261 a 4026/100

Plot v záhrade

Prípojka elektriny

Prípojka kanalizácie

Vodovodná prípojka

Žumpa

Prípojka zemného plynu

Spevnené plochy betónové

Spevnené plochy zámková dlažba

Spevnené plochy lomový kameň

Spevnené plochy keramická dlažba

Spevnené plochy - terasa

Oporné múry

Schody na terasu

Záhradné jazierko

Altánok na parc.č.4026/100

Pergola na parc.č.4026/100Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.09.2017