Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 20.12.2022 o 10.30 hod., 2 - izbový byt Trenčín, okres Trenčín

Kód: D - 120214
Miesto: v reštaurácii Hotel pod hradom Trenčín, Matúšova ul. 12/68, 911 01 Trenčín, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 81.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 81.000,00 € €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obci Trenčín, katastrálne územie Trenčín, Okresný úrad Trenčín- katastrálny odbor ako:
1. na LV č. 3740:
- byt č. 23, vchod č. 10, na 1. p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1641
na ulici Študentská, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.
č. 1641, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1627/262,
v spoluvlastníckom podiele 65/2299,
2. na LV č. 5419:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1627/262 o výmere 707 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp.
č. 1641 postavený, v spoluvlastníckom podiele 65/4598 vlastníka pod B29 a v spoluvlastníckom podiele 65/4598 vlastníka pod B30.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom sa nachádza v centrálnej časti obce Trenčín ul. Študentská č.10.
Dom je v rade obytných domov, s 2x vchod, tento má 32 bytov a vo vchode 16,
má 4x nadzemné podlažie, byt je na 2NP/4NP stredný. Je v krajskom meste (okraj obce a mesta sídlisko Sihoť)15 min. do centra Krajského mesta. V okolí domu
je občianska vybavenosť. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juh.

Byt č.23 v bytovom dome súp.č.1641 na parc.č.1627/262 k.ú.Trenčín
POPIS
Byt je v obytnom typovom murovanom dome radový z roku 1954 podľa info správcu. Dom je udržovaný oteplený, byt sa nachádza podľa LV na 1.P
podľa zistenia na mieste samom na 2NP z celkovo 4NP. V 1PP sú umiestnené pivnice, správca udáva plochu 5,27m2. Ostatná plocha je zistená od správcu,
z katastra nehnuteľností a podľa vzorového bytu vo vedľajšom dome kúpeľňa a WC. (nemusí byť rovnaký rozmer, je len podobná výmera nakoľko správca udal plochu vykurovanú bez plochy WC a kúpeľne). Byt je od schodiska stred vpravo, vo vchode 16 bytov a na podlaží sú štyri (tretí zľava), nie je výťah
vo dvoch vchodoch, schodisko je štandardné sokel obložený, terazzo povrch.
Dom má plochú strechu s krytinou fólia, fasáda silikátová tenkovrstvá na oteplení.
Byt je 2x izba s kuchyňou, je s pôvodným jadrom murovaným ako nafotené pravdepodobne v roku 2009-2013, sú drevené vlysy alebo laminátové podlahy
z fotografií to nie je zrejmé, je vykurovaný diaľkovo spolu s dodávkou teplej vody
v byte. Rovné stropy, sú omietky na stenách vápennocementové, dvere klasické vstupné, na plastových zdvojených oknách sú žalúzie kovové interiérové.
Je orientovaný oknami na juh. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, zemný plyn, centrálny rozvod tepla a vodovod. Je možné parkovanie pred domom
s vyhradeným miestom. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú podľa odborného odhadu: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, plynové, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade,
ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV
Stavba obytného domu, bola dokončená v roku 1954 typicky murovaný radový
s dvoma vchodmi spolu 32bj. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých pálených materiálov murovanej výstavby, údržba
je nadpriemerná, technický stav bytu je neznámy-bola znemožnená obhliadka.
Okná vidno z exteriéru plast a dom oteplený, rekonštrukcia bytového domu ešte zrejme prebieha, nakoľko nie sú vyvesené čísla súpisné ani orientačné.
Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.

Identifikácia pozemku: LV č.5419 k.ú.Trenčín
POPIS
Obec Trenčín má 55 883 trvalo prihlásených obyvateľov k roku 2012, pozemok
je v časti centrum, Študentská ulica pri Kočovskom kanáli, lokalita spádovo k centru obytná a obchodná zóna, je možnosť plynu, kanalizácie, vodovodu, elektriky,
ku hlavnej ceste D1 3,0km, je spevnený prístup asfaltový, je obytná a rekreačná poloha s infraštruktúrou pre turistický ruch, stanica železničná, mestský a krajský úrad a hlavná pošta, stredná a základná škola a kúpele. Zastavaný obytným domom
s 48 bytmi. Poloha k centru pešej zóny je 1500m. Je povyšujúci faktor lokality a vysokej inflácie nad 10%, nie je ponižujúci koef.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc25.11.2022