Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 2.12.2022 o 10.00 hod., mezonetový byt s loggiou Žilina, okres Žilina

Kód: D - 220003
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, tel. kontakt: 0918 112 719
Najnižšie podanie: 249.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 40.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 249.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Žilina, katastrálne územie Žilina, Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor na LV č. 5597 ako:
- byt č. 61, vchod 14, podkrovie, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 2201
na ulici Antona Bernoláka 2201/14, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2201 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN
parc. č. 6668, v spoluvlastníckom podiele 1733/45997,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 6668 o výmere 1521 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom
súp. č. 2201 postavený, v spoluvlastníckom podiele 1733/45997.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť - byt č.61 sa nachádza v katastri mesta Žilina-v užšej časti mesta
na ulici A. Bernoláka 14, (Bulvár) v bytovom dome or.č.2201, cca 5 minút chôdze
od nákupného centra Aupark. Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete
v rozsahu prípojka elektrickej energie, diaľkového vykurovania, plynu, vody, kanalizácie. Pozemok je rovinatého charakteru, situovaný vo svojej pozdĺžnej osi
v smere sever-juh. Je možné parkovanie aj pod naväzujúcimi vyššími vybavenosťami, kde je podzemná garáž.

Byt č.61 v dome súp.č.2201 na KNC parc.č.6668 k.ú.Žilina
POPIS
Byt je v bytovom dome z roku 1959 podľa potvrdenia, dom bol vyhotovený typickou murovanou technológiou v systéme T12, byt sa nachádza podľa LV v podkroví, podľa zistenia na mieste samom na 4.NP (mezonet s galériou) z celkovo 4.NP+1PP,
v 1PP je umiestnený CO kryt, byt je hodnotený bez pivnice (nebola žiadna definovaná ani sprístupnená, hoci výpočty dodané správcom nesedia.
Byt je od schodiska stred stredná sekcia bez výťahu, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má sedlovú strechu s krytinou plechová s oteplením, fasáda sú silikáty. Vstup je moderný s vrátnikom el. signalizácia. Byt je atyp nadštandardne vybavený aj zariaďovacími predmetmi, batérie pákové ozdobné, kuchynská linka je osadená na báze aglomerovaného dreva, je elektroplynový sporák, nie je odsávač pár, sú keramické obklady za linkou, je etážovo vykurovaný vlastným kotlom aj s dodávkou teplej vody. Podlahy sú v sociálnom priestore keramické dlažby v izbách lamináty, rovné stropy, stierkované omietky. Dvere štandard vstupné protipožiarne, na plastových zdvojených oknách sú žalúzie. Je orientovaný prevažne oknami na juh a sever. Nameraná výmera je podľa správcu Sklad 139,76-138,88
s rozdielom 0,88, podľa KN, je výmera 173,30m2 čo je viac 33,55m2 vzhľadom
na mezonet Galériu prakticky na 5NP. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, komíny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločná miestnosť, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, plynové, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom
je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV:
Stavba domu bola dokončená v roku 1959 podľa potvrdenia správcu Bytterm a.s. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých murovaných pálených materiálov z plnej pálenej tehly bez oteplenia, energetický certifikát v dome nebol zverejnený, údržba je priemerná s rekonštrukciou strechy a adaptáciou povaly na podkrovie po roku 2003, kedy bola vyhotovená projektová dokumentácia poskytnutá správcom. V dome nie je výťah. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav nadstavby a prevahy pôvodnej stavby kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.10.2022