Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 21.12.2021 o 12.00 hod., 3-izbový byt Nitra, okres Nitra

Kód: D-210013
Miesto: vo veľkom salóniku Hotela Tilia na Kollárovej 20, 902 01 Pezinok, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 77.900,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 77.900,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obci Nitra, katastrálne územie Nitra, Okresný úrad Nitra - katastrálny odbor na LV č. 4968 ako:
- byt č. 14, vchod o.č. 87, na 7. p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 442 na ulici Partizánska, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 442 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7490, 7491, 7492, 7493 a 7494, v spoluvlastníckom podiele 73/5810.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom sa nachádza v časti obce Nitra mestská časť Klokočina. V radovom usporiadaní sekcií 5x vchod v ulici Partizánska č.87. Od námestia hlavného mesta je vzdialená približne 1,4km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 15 min.
V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okraja obce.
Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na severovýchod a 1x na juhozápad.

Byt č.14 v dome s.č. 442 na parc.č.7490-7494 k.ú. Nitra
POPIS
Byt je v obytnom panelovom dome v radovom usporiadaní bez občianskej vybavenosti z roku 1980 podľa Správcu OSBD Nitra, dom bol vyhotovený typicky v systéme TO6B, Dom je priemerne udržovaný, byt sa nachádza podľa LV na 7.p podľa zistenia na mieste samom na 7NP z celkovo 8NP, v 1.PP je umiestnená pivnica k bytu. Znalec obhliadol byt č.4 v pôvodnom stave, ako pomôcku vzhľadom na nesprístupnenie bytu č.14. Podľa Ing. Machatovej je byt č.14 rekonštruovaný v roku 2005. Byt je od schodiska vpravo, dom je s výťahmi, vnútorná sekcia vo vchode 16 bytov v dome 80b.j., je murované jadro, v kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so spotrebičmi elektroplynovým šporákom a plast okná zdvojené so žalúziami prevažujú, schodisko je štandardné terazzo povrch. Dom má plochú strechu s krytinou natavovanou, fasáda silikátová oteplená. Je kúpeľňa aj samostatné WC, je vykurovaný ústredne domovou plynovou kotolňou spolu s dodávkou teplej vody. Podlahy sú v izbách lamináty a dlažby v kuchyni ako aj v kúpeľni a WC, rovné stropy, sú stierky na stenách, dvere klasické bezpečnostné. Je orientovaný oknami na prevažne na juhovýchod izbami s balkónom. Nameraná plocha podľa pomôcky v ZP č.8/2014 od Ing. Machatovej je 73,08m2 čo zodpovedá aj zaokrúhlenému podielu vedeného katastrom nehnuteľností 73,00m2 + popis je v prílohe: S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: 5x výťahy, kočíkáreň, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV
Stavba domu bola dokončená v roku 1980 ako panelový Bytový dom typ TO.6B Nitra. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je priemerná s čiastočnou rekonštrukciou prvkov krátkodobej životnosti a dlhodobej životnosti, oteplená fasáda a strecha. Byt mal byť úplne rekonštruovaný podľa ZP č.8/2014 Ing. Machatovej, vychádzame ako z pomôcky s rizikom nepoznaného stavu bytu č.14 vzhľadom na nesprístupnenie ku dňu 19.10.2021. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 95 rokov, opotrebenie lineárne.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.11.2021