Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 06.06.2023 o 10.30 hod., Rodinný dom - Medzev, okres Košice

Kód: D - 160044
Miesto: konferenčná miestnosť penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 120.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 25.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 120.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obci Medzev, katastrálne územie Medzev, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor
na LV č. 842 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 960, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 2473 v podiele 1/1
- pozemok C-KN parc. č. 2472 o výmere 954 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1
- pozemok C-KN parc. č. 2473 o výmere 132 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží, vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Rodinný dom sa nachádza na ulici Miroslavská č. 8 v obytnej časti mesta Medzev, okres Košice - okolie, v uličnej zástavbe RD, zo SV strany cez ulicu sa nachádza sídlisko Mladosť. Terén je JZ svah, prístup je miestnej spevnenej komunikácii, možnosť napojenia na verejné rozvody elektriny, vody, kanalizácie, plynu. V meste je kompletná občianska vybavenosť, doprava prímestská autobusová, úzke centrum mesta je vzdialené 600 m, krajské mesto Košice je vzdialené cca 35 km, mesto Moldava nad Bodvou cca 15 km. Dom je v zachovalom pôvodnom stave, s čiastočne modernizovaným štandardným vybavením, orientácia obytných miestností je prevažne na JZ, čiastočná možnosť rozšírenia súčasnej zástavby je smerom do záhrady. V mieste je bežná hlučnosť
od dopravy, prírodné lokality lesy v tesnej blízkosti mesta.

Rodinný dom súp.č. 960 na parc.č. 2473 v k.ú. Medzev
Dom je samostatne stojaci v JZ svahu, prístup k domu od ulice je cez mostík, dom nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, plochú strechu. Podľa predloženého potvrdenia bol daný do užívania v r. 1978, je s čiastočne modernizovaným vnútorným vybavením. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky s piatimi izbami s príslušenstvom, dispozičné riešenie podlaží je uvedené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácie a plynu. Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; 2. NP - montované z prefabrikovaných dielcov na báze dreva; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. NP - cementový poter; - Strecha - ploché strechy - 1. NP - jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách - 1. NP - z pozinkovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit; obklady fasád - 1. NP, 2. NP - obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky); - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 2. NP - vane; 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 2. NP - kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - zdvojené drevené; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - parkety drevené; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 2. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou; 2. NP - drezové umývadlo nerezové s odkvapkávačom; 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 2. NP - vaňa plastová jednoduchá; 2. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; 2. NP - splachovací s umývadlom; - Ostatné vybavenie - kozub - 2. NP - s otvoreným ohniskom v obývacej izbe a na lodžii; 2. NP - vstavané skrine v izbe a v chodbe; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - liatinové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. NP, 2. NP - svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 2. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP, 2. NP - zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, je priemerne udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek domu a jeho celkový stavebno-technický stav je životnosť uvažovaná 100 rokov.

Plot z plechu
Plot ohraničuje z časti pozemky zo SZ a JV strany, základy sú betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň je z vlnitého plechu, od ulice sa nachádzajú kovové plotové vrátka.

Plot z pletiva
Plot ohraničuje záhradu, základy sú betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva.

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod vody z ulice.

Vodomerná šachta
Šachta je železobetónová monolitická s vybavením zakrytá oceľovým poklopom.
Je umiestnená z JV strany RD.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejnú kanalizáciu.

Plynová prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod plynu z ulice.

Betónový chodník
Spevnená plocha je z monolitického betónu, tvorí chodník pri RD.

Dláždená plocha
Jedná o spevnenú plochu dláždenú z prírodného kameňa, nachádza sa od ulice zo SV strany RD.

Oporný múr od ulice
Oporný múr je z monolitického betónu nachádza sa zo SV strany RD od ulice.

Oporný múr v záhrade
Jedná sa o oporný múr z lomového kameňa, nachádza sa v záhrade z JZ strany RD.,...


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.04.2023