Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 1.12.2022 o 11.00 hod., 2 - izbový byt s balkónom Severné Mesto, okres Košice I

Kód: D - 220007
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 124.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 124.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice I, obci Košice-Sever, katastrálne územie Severné Mesto, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor na LV č. 13176 ako:
- byt č. 17, vchod 27, na 5.p, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 626 na ulici Hlinkova 626/27, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 626 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc.
č. 5509, 5510, 5508 v spoluvlastníckom podiele 173/10000,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5508 o výmere 260 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp.
č. 626 postavený, v spoluvlastníckom podiele 173/10000,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5509 o výmere 298 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp.
č. 626 postavený, v spoluvlastníckom podiele 173/10000,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5510 o výmere 310 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp.
č. 626 postavený, v spoluvlastníckom podiele 173/10000.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. Hlinkova 27 v m.č. Košice - Sever krajského meste Košice, v zástavbe bežných bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 1,7 km, v meste
je kompletná občianska vybavenosť a doprava krajského mesta. Terén je rovinatý, prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť parkovania pred domom na verejných parkoviskách, v mieste je možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Bytový dom prešiel obnovou, je zateplený, udržiavaný. Byt je situovaný na 5. poschodí v krajnej sekcii, uvažované, že je kompletne zrekonštruovaný
so štandardným vybavením, udržiavaný, orientácia je na JZ stranu. V danej lokalite je zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy z južnej strany blízkosti domu, prírodné lokality do 1 km.

Byt č. 17 v bytovom dome súp.č. 626 v k.ú. Severné Mesto
POPIS
Dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený je samostatne stojaci, má tri vchod, nemá podzemné podlažie, má sedem nadzemných podlaží, kde v I. NP
sú umiestnené tri nebytové priestory, pivnice, spoločné miestnosti a byty, v II.NP až VII. NP sú umiestnené byty, v danom vchode po tri na podlažie, vo vchode je celkom 17 bytov, v dome je celkom 50 bytov. Dom podľa predloženého potvrdenia postavený v r. 1961, v r. 2006 bola vykonaná výmena stúpacích vedení, v . 2017 bola na dome vykonaná komplexná obnova, zateplenie a výmena výťahov. Dom
je napojený na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny, plynu, teplonosné rozvody, chránený je bleskozvodom a kamerovým systémom. Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie murované a vodorovné nosné konštrukcie železobetónové
s rovným podhľadom, vonkajšie fasády zateplené, vonkajšie omietky sú na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, schodisko železobetónové s povrchom
z terazza, na podestách je liate terazzo, v prízemí na chodbách je keramická dlažba, keramický obklad sokla na chodbách, strecha je plochá, krytina zo strešných natavovacích pasov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná
sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom, v prízemí sú nové poštové schránky, nad vchodmi sú prístrešky. Dom je udržiavaný v dobrom technickom stave.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie
a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, ktoré sú umiestnené mimo domu
a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 17 na 5. poschodí je dvojizbový s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica na prízemí domu, byt má balkón prístupnú z jednej izby, uvažované
v zmysle predloženého pôdorysu.
Nakoľko byt v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený a nebolo možné overiť jeho skutkový stav, je pre účel ohodnotenia uvažované, že vzhľadom na vek domu
a bytu je byt zrekonštruovaný a je so štandardným vybavením kuchyne, kúpeľne a WC, udržiavaný v dobrom technickom stave.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.
Vzhľadom na vek domu, vykonanú obnovu, zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 120 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.10.2022