Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 27.10.2022 o 10.30 hod., Rodinný dom Salka, okres Nové Zámky

Kód: D - 220012
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, 0918 112 719
Najnižšie podanie: 17.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 3.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Salka, katastrálne územie Salka, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 172 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 57, ktorý je postavený na pozemku - parcele
C-KN par. č. 477, v podiele 1/1,
- stavba - rodinný dom súp. č. 57, ktorý je postavený na pozemku - parcele
C-KN par. č. 481, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 477 o výmere 101 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 478/1 o výmere 642 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 478/2 o výmere 72 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 481 o výmere 164 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotená nehnuteľnosť je rodinný dom, ktorý sa nachádza v obci Salka, okres Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Obec Salka má 977 obyvateľov /údaj k 31.12.2021/, leží v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny, v blízkosti maďarských hraníc, asi 64 km juhovýchodne od okresného mesta Nové Zámky, 13 km severne od mesta Štúrovo.
V obci je prevažne individuálna bytová výstavba, občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb je len základná, t.j. obchod so základným tovarom, obecný úrad, materská škola, kostol. Hodnotený dom je prístupný po cestnej komunikácii,
z inžinierskych sietí je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných rozvodov, kanalizáciu do vlastnej žumpy, prípojka zemného plynu nie je. V okolí stavby
je životné prostredie bez zjavného poškodenia. Na trhu s obdobnými nehnuteľnosťami
v danom mieste je dopyt nižší ako ponuka, najmä s prihliadnutím na polohu domu a reálnu kúpnu silu obyvateľstva. Možnosti zamestnanosti sú primerané resp. zodpovedajúce polohe nehnuteľností, t.j. s nezamestnanosťou do 10%. Vzhľadom
na pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,30.

Rodinný dom č.súp. 57 na p.č. 477, 481
POPIS STAVBY
Hodnotená stavba je zapísaná na liste vlastníctva ako rodinný dom, na trvalé bývanie sa dlhodobo nevyužíva. Po kúpe nehnuteľnosti v roku 1997 bola stavba určitý čas využívaná ako predajňa potravín, po čiastočnej rekonštrukcii v roku 2010 ako miestna reštaurácia, v súčasnom období sa nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva, stavba vyžaduje opravy, prípadne rekonštrukciu. Podľa zistení
pri miestnom šetrení bol pôvodný rodinný dom postavený cca v roku 1935 /písomný doklad o veku sa nezachoval/, dom bol v roku 1997 zrekonštruovaný na predajňu potravín a v roku 2010 na miestnu reštauráciu.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, prístavba sociálnych zariadení z roku 2010 je vyhotovená z priestorovej montovanej bunky. Základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové konštrukcie murovaná zo zmiešaného, prevažne kamenného muriva v hrúbke obvodových múrov do 60 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy prevažne drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha nad hlavnou časťou je sedlová, krytina škridlová, na prístavbou je strecha pultová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v časti drevené obklady a v časti kamenné obklady, vonkajšie vápennocementové, podlahy z keramických dlažieb, okná drevené zdvojené, dvere prevažne drevené plné hladké alebo zasklené. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo /pravdepodobne už nefunkčný/ a oceľové radiátory. Dom je napojený na prípojky elektrickej energie a vody z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy umiestnenej v záhradnej časti domu.

Dispozične sa v dome nachádza v pôvodnej časti objektu jeden veľkopriestor
s barom, zadná kotolňa, sklad a v prístavbe sociálne zariadenia. V hlavnej časti budovy je barový pult s nerezovým drezom a pákovou nerezovou batériou,
v sociálnych priestoroch je jedno umývadlo s prietokovým ohrievačom TÚV,
tri záchody a dva pisoáre, ostatné vnútorné vybavenie stavba nemá.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem vek pôvodnej stavby od roku 1935, vek prístavba od roku 2010 a životnosť na 120 rokov od roku 1935.

Prístrešok pri dome na p.č. 478/1

Vodovodná prípojka na p.č. 478/1

Kanalizácia do žumpy na p.č. 1301/1

Žumpa na p.č. 478/1Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Dražobná vyhláška.doc16.09.2022