Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 16.12.2021 o 13.00 hod., 3-izbový byt Furča, okres Košice

Kód: D-170084
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 127.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 127.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice III, obci Košice - Dargovských Hrdinov, katastrálne územie Furča, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor na LV č. 11280 ako:
- byt č. 19, vchod č. 7, na 7.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 745 na ulici Maurerova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 745, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1996, v podiele 2363/100000.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. Maurerova 7 na bežnom sídlisku v m.č. Dargovských Hrdinov v krajskom meste Košice, v zástavbe bežných panelových bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 4 km, kde je kompletná občianska vybavenosť krajského mesta. Terén je mierny JZ svah, prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť parkovania pred domom na verejných parkoviskách, v mieste je možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je MHD. Bytový dom prešiel obnovou, je zateplený, udržiavaný. Byt je situovaný na 7.poschodí v krajnej sekcii, uvažované, že je s pôvodným štandardným vybavením, udržiavaný, orientácia dvoch izieb je na sever, a jednej izby, kuchyne a lodžie je na južnú stranu. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality - les do 1 km.
Byt č. 19 v bytovom dome súp.č. 745 v k.ú. Furča
Dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený je radový typizovaný panelový bytový dom, má dva vchody od ulice a dva z dvora, má deväť nadzemných podlaž,í pričom I. NP, kde sú umiestnené vchody a pivnice je čiastočne zapustené do terénu, v II.NP až VIII. NP sú umiestnené byty, v danom vchode po tri na podlažie, vo vchode je celkom 24 bytov. Dom prešiel obnovou, je kompletne zateplený, má vymenené okná a vchodové dvere za plastové, nové keramické podlahy na spoločných chodbách a schodiskách, omietky nové, nové výťahy. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny, plynu, teplonosné rozvody, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, vonkajšie fasády zateplené, vonkajšie omietky sú na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, v časti kulirplastové, schodisko železobetónové s povrchom z keramickej dlažby, na podestách a chodbách je keramická dlažba, strecha plochá, krytina z natavovacích strešných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom a zabudovanými schránkami. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Popis bytu prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 77/2013 - str. č. 4:
Z prehliadky nehnuteľnosti: ohodnocovaný byť číslo 19 sa nachádza na 7. poschodí, tvoria ho 3 obytné miestnosti a príslušenstvo, byt je v pôvodnom stave, bez keramických obkladov, štandardne vybavený, štandardná kuchynská linka na báze dreva, pákové vodovodné batérie, bytové jadro umakartové, vaňa oceľová smaltovaná, samostatný splachovací záchod, v inštalačnom jadre merače teplej a studenej vody, na stenách vápenné omietky, plechové radiátory, okná drevené zdvojené, drevené dvere hladké, zárubne plechové, podlahy PVC, v byte je nainštalovaný elektrický vrátnik, byt je ústredne vykurovaný, centrálna úprava TÚV.
Príslušenstvo bytu: kúpeľňa, kuchyňa, WC, loggia, predsieň, chodba, komora, komora na spoločnej chodbe a pivnica.
Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Vodovodné batérie, vaňa, radiátory, merač teplej vody, poštová schránka, domáci telefón.
Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.
K ohodnocovanému bytu prináleží aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Veľkosť tohto spoluvlastníckeho podielu je 2363/100 000.
Vek: podľa "Potvrdenia o veku stavby" bol bytový dom na ulici Maurerova 7 daný do užívania v roku 1979. 2013 - 1979 = 34 rokov.

Pozn. Nakoľko byt v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, vybavenie bytu je vo výpočte uvažované v zmysle údajov z predložených podkladov. Vzhľadom na vyššie uvedené, uvažované konštrukcie a vybavenie môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.

Vzhľadom na vek domu, vykonanú obnovu, zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 110 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.11.2021