Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

OPAKOVANÁ DRAŽBA 16.12.2021 o 12.00 hod., rodinný dom Hniezdne, okres Stará Ľubovňa

Kód: D-210004
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 113.400,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 126.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Stará Ľubovňa, obci Hniezdne, katastrálne územie Hniezdne, Okresný úrad Stará Ľubovňa - katastrálny odbor na LV č. 444 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 19, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 174, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 174 o výmere 519 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 175 o výmere 266 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Rodinný dom sa nachádza na hlavnej ulici prechádzajúcej obcou Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, dom sa nachádza v obytnej časti obce ktorá je umiestnená v pamiatkovej zóne s radovou zástavbou RD evidovaných ako národná kultúrna pamiatka. Terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť a doprava je prímestská autobusová a vlaková. Centrum obce je v tesnej blízkosti, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 5 km, kde je kompletná občianska vybavenosť mesta. Dom je zrekonštruovaný so štandardným vybavením, vyžaduje údržbu, orientácia obytných miestností je na severnú stranu, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby smerom do záhrady južne od RD. V mieste je zvýšená hlučnosť a prašnosť od automobilovej dopravy na hlavnej ulici prechádzajúcej obcou zo severnej strany RD, nakoľko sa jedná o štátnu cestu I. triedy (I/75) na trase Poprad - Stará Ľubovňa. Prírodné lokality lesa nábrežie rieky Poprad do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 19 na parc.č. 174 v k.ú. Hniezdne
Dom je postavený v radovej zástavbe rodinných domov označených ako národná kultúrna pamiatka v pamiatkovej zóne, na hlavnej ulici prechádzajúcej obcou. Dom je postavený v rovinatom teréne, je z prevažnej časti podpivničený, má dve nadzemné podlažia, sedlovú strechu, bez stavebného využitia povalového priestoru. Na základe údaju - roku vyrytého v strope jednej izby v RD a konzultáciou s vlastníkom bolo zistené, že dom bol postavený v r. 1761, rekonštrukcia vlastníkom bola realizovaná v r. 2017, kedy boli vymenené podlahy, vnútorné vybavenie, okná, zrekonštruovaný bol krov, bola osadená nová strešná krytina. Dom pozostáva piatich izieb, dvoch kuchýň, kúpeľne, WC a ostatného príslušenstva, dispozične riešenie podlaží je uvedené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, plynu a elektriny, kanalizácia je odvedená starej nefunkčnej studne, v ulici z južnej strany domu je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu.
Technické riešenie: - Základy - 1. NP - kamenné - bez izolácie; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - kamenné a tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - klenbové; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. PP - prírodný kameň - použitá porovnateľná položka; 1. NP - keramická dlažba; - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, zdrsnené; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - kuchyne pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 2. NP - vane; 2. NP - samostatnej sprchy; 2. NP - WC min. do výšky 1 m; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - rámové s výplňou; okná - 1. NP, 2. NP drevohliníkové z europrofilov; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové s odkvapkávačom; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; 2. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou; 2. NP - odsávač pár; - Vybavenie kúpeľní - 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 2. NP - ostatné; záchod - 2. NP - splachovací bez umývadla; - Ostatné vybavenie - vráta - 1. NP - z tvrdého dreva; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn - značkové kotly; 2. NP - lokálne - akumulačné kachle na tuhé palivo; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP, 2. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 2. NP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je v zachovalom stave, vyžaduje údržbu vonkajších omietok od záhrady poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou domu predĺženou o polovicu veku domu t.j. 260 rokov +130 rokov = 390 rokov za predpokladu vykonávania pravidelnej údržby.

Hospodárska budova na parc.č. 174
Hospodárska budova sa nachádza v záhrade južne od RD, je jednopodlažná, bez podpivničenia so sedlovou strechou, pozostáva z jednej miestnosti, postavená bola okolo r. 1900, napojená na rozvody elektriny z domu. Základy a murivo sú kamenné, stropy drevené s viditeľnými trámami, krov je drevený sedlový, krytina škridlová.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc26.11.2021