Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

OPAKOVANÁ DRAŽBA 05.11.2020 o 10.30 hod., 3 izbový byt Želiezovce, okres Levice

Kód: D-200008
Miesto: v banketovej sále Penziónu Kaštieľ, A. H. Škultétyho 36, 990 01 Veľký Krtíš, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 43.440,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54.300,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obci Želiezovce, katastrálne územie Želiezovce, Okresný úrad Levice - katastrálny odbor:
na LV č. 2268 ako:
- byt č. 11, vchod 61, na 3.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 11 na ulici Mierová, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 11 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 234/14, v podiele 8193/432042.
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 234/14 o výmere 721 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 11 postavený, v podiele 8193/432042.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v zastavanej časti intravilánu mesta Želiezovce Pred Bytovým domom v ulici Mierová sú situované rozvody a prípojky inžinierskych sietí a spevnené plochy. Pozemok je rovinatého charakteru. Pozemok pare. č. 234/14 je s prístupný priamo z verejného priestranstva okolia miestnej spevnenej komunikácie. V predmetnej lokalite je vybudovaná kompletná infraštruktúra inžinierskych sietí v rozsahu - spevné plochy komunikácie, vodovod, kanalizácia, plyn, el. energia, telefón. Lokalita je spojená s okolitým územím autobusovou prímestskou dopravou, Priestor je osvetlený verejným osvetlením. Ako východisková jednotková hodnota pozemkov je určená v zmysle zatriedenia podľa metodiky. Východisková hodnota stanovená v metodike nevystihuje úplne reálnu hodnotu na trhu s nehnuteľnosťami. Táto hodnota bola upravená jednotlivými koeficientmi polohovej diferenciácie na trhovú cenu. Bola zohľadnená súčasná situácia na realitnom trhu a cenová úroveň pozemkových nehnuteľností, dobrá občianska vybavenosť sídla.

Byt č. 11, 3. p. Bytového domu na parc. 234/14, Želiezovce.
Popis bytového domu s. č. 11. Mierová 61. Želiezovce
Bytový dom s.č. 11 sa nachádza v meste Želiezovce, na ulici Mierová 61. Bytový dom v ktorom sa nachádza oceňovaný byt je VIII. podlažný a má predný vstup z ulice" Bytový dom je konštrukčne riešený ako montovaná panelová stavba s plochou strechou. Založený je plošne na základových pásoch z monolitického železobetónu. Zvislé konštrukcie suterénu tvoria múry z monolitického betónu, zvislé konštrukcie nadzemných podlaží zo sendvičových panelov. Stropné konštrukcie tvorí sústava monolitických železobetónových prievlakov a dosiek. Schodisko je železobetónové doskové. Povrchová úprava stupňov je liate terazzo. Podlaha v suteréne je cementový poter na ktorom je keramická dlažba. vnútorné stenové nosné steny sú z bet. panelov a výplňové prvky sú čiastočne z pórobetónových tvárnic, resp. pálenej tehly. Konštrukcia plochej strechy je jednoplášťová, zateplená. Krytina strechy je z natavených pásov. Bytový dom v ktorom sa nachádza oceňovaný byt má len byty bez prevádzkových priestorov. Je splnená podmienka, že viac ako 2/3 podlahovej plochy všetkých miestností v dome pripadá na byty.
Dom má charakter bytového domu. Bytový dom v nedávnom období v roku cca 2014 prešiel opravou výmenou klampiarskych výrobkov, boli vymaľované všetky spoločné priestory, renovovaná strecha. Boli vymenené pôvodné okná a vstupné dvere za nové. Podľa dostupných informácii vymenené boli i všetky spoločne stúpačky, rozvody vody, odpadu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vstupné dvere sú hliníkové, zasklené s novým elektr. vrátnikom, vymenené boli zvončeky aj schránky. Okná na bytoch sú biele plastové s tepelnoizolačným dvojsklom. Čiastočne bol modernizovaný výťah. Aktuálny technický stav bytového domu nevyžaduje žiadnu opravu, je v dobrom technickom stave.
Popis bytu č. 11 na 3.p.
Byt má tri obytné izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC, chodbu, lodžiu. V suteréne sa nachádza pivnica prislúchajúca k bytu. Byt je prístupný zo spoločnej chodby a schodiska. Oceňovaný byt č.11 sa nachádza na 3 p. bytového domu s.č. 11 v meste Želiezovce. Byt je čiastočne prerobený, udržiavaný a vymaľovaný. Vstupné dvere sú nové bezpečnostné. V byte je murované jadro. Krytiny podláh v celom byte sú laminátové, v kúpeľni, WC a na chodbe je keramická dlažba. Dvere sú drevené zárubní. Kúpeľňa je vybavená vaňou a umývadlom. Vodovodná aj sprchová batéria je nerezová páková. Kuchyňa je vybavená novou kuchynskou linkou. Vnútorná ,povrchová úprava stien je omietka s maľovkou. V byte je rozvod svetelnej a motorickej elektroinštalácie. V byte je rozvod ústredného kúrenia napojený na centrálny rozvod. Radiátory sú plechové doskové. Ohrev teplej úžitkovej vody je z centrálneho rozvodu. Rozvod studenej a teplej vody je napojený zo spoločnej stúpačky, odkanalizovanie je do stúpačky kanalizácie. V byte sú osadené elektronické rádiové merače spotrebovaného tepla, radiátory sú vybavené termoregulačnými hlavicami. Priestory boli v čase šetrenia prázdne, vypratané.
Výpočet opotrebenia
Podľa údajov získaných od objednávateľa bol predmetný bytový dom s. č. 11, Mierová ul., Želiezovce k. ú. Želiezovce bol daný do užívania v roku 1982. Bol k tomuto doložené potvrdenie od správcu bytového domu OSBD - Levice 1.10.2018. Podľa použitých materiálov /prvky dlhodobej, strednodobej a krátkodobej životnosti/ a realizovaných dodatočných úprav, vykonávaní pravidelnej údržby sa určuje životnosť na 100 rokov. /ž =100rokov/
Vzhľadom ku skutočnosti, že bytový dom i samotný byt prešli v nedávnom období čiastočnou rekonštrukciou je výpočet opotrebenia stanovený lineárnou metódou. Vek domu a bytu je stanovený ku dňu zamerania na 36 rokov. Opotrebenie je 36 %.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc13.10.2020