Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 23.07.2020 o 12.30 hod., rodinný dom Zlatná na Ostrove, okres Komárno

Kód: D-190061
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 27.400 €
Dražobná zábezpeka: 7.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 27.400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Zlatná na Ostrove, katastrálne územie Zlatná na Ostrove, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 201 ako:
- stavba - dom súp. č. 430, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 452, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 452 o výmere 414 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 453 o výmere 532 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva,

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno 10km a kraji Nitrianskom, na bočnej ulici k centru v novej zóne nových a starších rodinných domov, objekt je orientovaný na rovine postavený pre účely rodinného bývania. Umiestnený je vedľa bočnej prístupovej komunikácie, od hlavnej ceste I triedy 300m. Ulica je s povrchom spevneným, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka vinárska oblasť, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom: Rodinný dom súp.č.430 na KNC parc.č.452 k.ú. Zlatná na Ostrove
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Jednopodlažný rodinný dom na rovine s prelukami záhrad v novej a staršej výstavbe s 1x nadzemným podlažím z roku 1962, dispozične je to jeden byt s príslušenstvom. Dom je napojený na kanalizáciu do žumpy, vodovod, elektriku a vykurovaný je na pevné palivo s prípravou TÚV. Nie sú zvláštne konštrukcie.
Dispozičné riešenie:
na 1NP 2xizba s kuchyňou a WC s kúpelňou, kotolňa a sklad prechodné. K dispozícii je aj letná kuchyňa s chlievom a podzemnou pivnicou pod kuchynkou. Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - rámové s výplňou
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1962 s prístavbou izby v roku 1971 a garáže s letnou kuchyňou v roku 1977. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba podpriemerná, materiál prevažuje tehla v kombinácii s škvarová kvádra. Životnosť stanovujem odborne, ako murované domy s ohľadom na technický stav na 100 rokov.


Drobná stavba: Letná kuchyňa na KNC parc.č.452 k.ú. Zlatná na Ostrove
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Pristavené ku garáži skladu
Dispozičné riešenie:
Tri miestnosti, kuchynka, dielňa, chliev
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové
- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
1. Nadzemné podlažie
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom
- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.06.2020