Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRUHÁ OPAKOVANÁ DRAŽBA 07.12.2023 o 11.15 hod., Rodinný dom - Svodín, okres Nové Zámky

Kód: 230006
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky
Najnižšie podanie: 36.600 €
Dražobná zábezpeka: 7.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 45.700 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Svodín, katastrálne územie Nemecký Svodín, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 922 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 702, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc.
č. 2353/1, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2353/1 o výmere 532 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2353/2 o výmere 69 m2, druh pozemku orná pôda,
v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva,
Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe
a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Svodín v okrese Nové Zámky a kraji Nitrianskom, na bočnej okrajovej ulici Dolná Jablčná č.27, v zóne nových
a starších rodinných domov, slepá ulica, objekt je orientovaný na miernom kopci nad 5%,postavený pre účely rodinného bývania. Umiestnený je vedľa dobrej prístupovej komunikácie, vedľa cesty, ku ceste I triedy 3500m na Nové Zámky.
Ulica je s povrchom spevneným, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka vinárská oblasť, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím
ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom: Rodinný dom súp. č. 702 na KNC parc. č. 2353/1 k. ú.
Nemecký Svodín

POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
V uličnej zástavbe v rade starších a modernizovaných rodinných domov, z roku 1960 na svahu viac ako 5%, Dom je napojený na kanalizáciu, vodovod, elektriku, plyn (odfotený je kotol na PP a plynový sporák je predpoklad len sporák).

Dispozičné riešenie:
Jednopodlažný rodinný dom s 1x nadzemným podlažím, dispozične je to jeden byt
s príslušenstvom, 3xizba s kuchyňou a kúpeľňou spolu s WC, je vstupu z JV
pod pergolou (viditeľná z cesty, ale nedá sa odhadnúť rozmer), izby sú prechodné podľa náčrtu. K domu patrí príslušenstvo, sklad v hospodárskej budove na konci pozemku na KNC 2353/2, garáž rozostavaná s letnou kuchyňou ako prístavbou domu z JZ. Iné príslušenstvo nebolo hodnotené v roku 2014.

Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené
a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit; obklady fasád - umelý kameň
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;
- vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby
a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky), - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - kozub - s uzatvoreným ohniskom, - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ.
a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - lokálne - na tuhé palivá obyčajné, - Vnútorné rozvody vody
- z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním, - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie, - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemný plyn

TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1960 podľa pomôcok zadávateľa. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite priemer štandardu prevažne použitých materiálov (pôvodné škridle na úplne novom krove), údržba je zanedbaná (chýbajú zvody a žľaby), oproti stavu v roku 2014 sú zmeny vstupu, kedy bol sprístupnený interiér. Znalec videl objekt len z exteriéru a postupuje podľa zákona z pomôcok
z roku 2014. Životnosť stanovujem odborne, ako murované domy s ohľadom
na technický stav, kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.

Plot: Predný plot zo severu murovaný
Plot podľa pomôcok a zistenia na mieste z roku 1960 na parc.č.2353/1,murovaný
z tehly sklad.150mm a stolárska drevená bránička do výšky 2,040 m s podmurovkou na betónovom základe. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Vodovod
Vodovodná prípojka oceľ DN 25 z roku 1960 na parc.č.2353/1. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Prípojka nn
Elektrická prípojka 4xAYKY 10mm2 z roku 1960 na parc.č.2353/1.
Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Kanalizácia
Kanalizačná prípojka, odborný odhad podobná položka plast DN 110

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
dražobná vyhláška.doc16.11.2023