Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 11. 11. 2021 o 10.30 hod., rodinný dom Bátovce, okres Levice

Kód: D-210003
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 49.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 49.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obci Bátovce, katastrálne územie Bátovce, Okresný úrad Levice - katastrálny odbor na LV č. 430 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 303, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 163, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 163 o výmere 400 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 164 o výmere 98 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Rodinný dom, sa nachádza v obci Bátovce, od centra okresného mesta Levice 18,0km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 69km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 70 min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť viď pozemok popis a zdroj. Lokalita sa zaraďuje do centra obce, ulica oproti kostolu. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhovýchod.

Rodinný dom súp.č.303 KNC č.163 k.ú. Bátovce
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Dom je situovaný v ulici v zastavanom území obce v časti vhodnej na rodinné bývanie alebo rekreovanie, je asfaltová cesta so všetkými sieťami. V miernom svahu do 10% prístupné z asfaltovej komunikácie. Rodinný dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn a rozvod elektrickej energie.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom má 1x nadzemné a jedno podzemné čiastočné podlažie, je 1x byt (v1PP je pivnica do hĺbky 10,0m v prednej časti zastavanej plochy). V 1NP je vstupný priestor so skladom-špajza, vstup z chodby je prístup do samostatných dvoch izieb k ulici a do kúpeľne priamo, kde je spolu WC, umývadlo, vaňa, vľavo je obytná kuchyňa, kotolňa je predpoklad v dielni (ku dňu 7.9.2021 nezistený stav interiéru, bola zmarená obhliadka aj náhradná nasledujúci deň). Dispozičné riešenie podlaží je v súlade s nákresom, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku podľa pomôcky.
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, )
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - klenbové
- Schodisko - cementový poter
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
1. Nadzemné podlažie
- Základy - kamenné - bez izolácie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná nepálená ako kombinácia s kameňom, uvažujeme kamenné murivo) v skladobnej hr. nad 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - cementový poter
- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);
- odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. A vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody
- zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená v roku 1920 podľa pomôcok od zadávateľa-Odborné posúdenie č.39046-15 a miestneho zistenia podľa zabudovaných materiálov. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov doby v rokoch pred 1945. Životnosť je stanovená odborne, ako murované domy s ohľadom na vek a technický stav podľa kvality so základným posúdením na 100 rokov a s odborným posúdením kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.

Stavba: Dielňa na KNC č.163 k.ú.Bátovce
POPIS STAVBY
Kombinovaná konštrukcia murovaná nepálená tehla a kameň, jednopodlažná stavba Dielne, múr skladobne odhadom 500mm,na základoch kamenných s podrezaním s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, sedlová strecha s krytinou typu Blachotrapez. Podlaha drevená a cementový poter, dvere plechové.
Klampiarske konštrukcie pozinkované. Nie je bleskozvod. Je rozvod el.230/400V ističe.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
OZNÁMENIE O DRAŽBE.doc28.09.2021