Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 05.10.2021 o 12.30 hod., 4 izbový byt, Staré Mesto, okres Bratislava I.

Kód: D-140189
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72, 821 04 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 272.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 40.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 272.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava I., obci Bratislava - m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor
na LV č. 2880 ako:
- byt č. 6, vchod č. 10, na 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 103018 na ulici Leškova v podiele 1/1
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 103018 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7688 v spoluvlastníckom podiele 803/10000
na LV č. 6818 ako:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7688 o výmere 561 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 103018 postavený, v spoluvlastníckom podiele 803/10000,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v časti obce Bratislava m.č.Staré Mesto. Obytný Dom je v zástavbe radu obytných domov, vytvára ulicu Leškova č.10. Od námestia hlavného mesta je vzdialená približne 1,4km (centrum obce a pôvodného starého mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 15 min. V okolí domu je občianska vybavenosť, oproti je FUN Rádio. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra obce. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na sever.


Byt č.6 v bytovom dome s.č.103018 na parc.č.7688 k.ú.Staré Mesto
POPIS
Byt je v obytnom murovanom dome v rade domov bez občianskej vybavenosti z roku 1885 podľa pôvodnej karty Správcu, dom bol vyhotovený atypicky s rešpektovaním tvaru pozemku, Dom je priemerne udržovaný, byt sa nachádza podľa LV na 1.poschodí podľa zistenia na mieste samom na 2NP z celkovo 3NP+1PP, kde je umiestnená pivnica k bytu. Pre opätovné obmedzenie a nesprístupnenie, nie je definovaná. Byt je od schodiska vľavo, východný vstup bez označenia, dom je bez výťahu, vnútorná sekcia, vo vchode spolu 9 bytov, je murované jadro, ostatné je štandard v kuchyni, kuchynská linka na báze dreva so vstavanými spotrebičmi s elektroplynovým šporákom a drevené okná dvojité, schodisko je štandardné terazzo povrch. Dom má sedlovú strechu s krytinou keramickou, fasáda silikátová neoteplená na skladobne 450mm. Je kúpeľňa aj samostatné WC, je vykurovaný plynovým kotlom etážovo spolu s dodávkou teplej vody plynovým ohrievačom v kúpeľni. Podlahy sú v izbách drevené vlysy a v kuchyni keramické dlažby ako aj v chodbe a kúpeľni, WC, rovné stropy s vyšším štandardom SV 3,8m, sú stierky na stenách, dvere klasické vstupné vlysové pôvodné s novým náterom a vstavané skrine v chodbe. Je orientovaný oknami na prevažne na sever troma izbami. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, plyn a vodovod. Je možné parkovanie pred domom s vyhradeným miestom na kartu. Nameraná plocha 102,88m2 podľa výkresu, je väčšia, ako je udávaný podiel 80,3m2 o 22,58m2. Vzhľadom na obmedzenie činnosti pri obhliadke, demontovanie čísla bytu (prvá osoba, ktorá vyšla z bytu negovala, že sa vôbec jedná o byt č.6 a nepočula meno Kálig) a nepremeranie znalcom sa berie právny stav z KN a to 80,3m2, ale ten sa nedá overiť vzhľadom na podiel 803/10000. Vychádzame z pôdorysu bytu overeného 10.6.2013.
TECHNICKÝ STAV
Stavba domu bola dokončená v roku 1885, ako murovaný Obytný dom podľa stanoviska správcu. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých pálených materiálov, údržba je priemerná s čiastočnou rekonštrukciou prvkov krátkodobej životnosti a čiastočne kúpeľne. V objekte na schodisku sú nové plastové okná, inak od roku 2014 nie sú výrazné zmeny a čo sa týka stavu bytu, cez otvorené okná sa to nedalo zistiť a obhliadka bola zmarená. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc20.08.2021