Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 17.03.2020 o 11.30 hod., rodinný dom Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kód: D-190047
Miesto: v miestnosti č. 358 na druhom poschodí na Trenčianskej 47, 821 09 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 262148,66 €
Dražobná zábezpeka: 40000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 263000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor na LV č. 3475 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 3516, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2846/7, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2846/4 o výmere 114 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2846/7 o výmere 81 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2846/8 o výmere 60 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/1.

Predmet Dražby sa draží tak "ako stojí a leží".

Dom sa nachádza v mestskej časti Karlova Ves, hlavného mesta Bratislava, ul. Vretenova 4. Dom je so samostatným vstupom v rade 4x RD radový s 4x vchod, má 1x byt s parkovaním pred domom za oplotením, má 2x podlažie nadzemné. Od centra Starého mesta je táto ulica vzdialená približne 10km (centrum mesta) a dopravné spojenie je mestskou autobusovou, trolejovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 20 min. do centra. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia, ako samostatný okres Ba IV. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhozápad s balkónom.

Rodinný dom s.č.3516 na KNC č.2846/7 k.ú.Karlova Ves
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
V rade štyroch rovnakých radových domov orientovaných na južnom svahu nad 5% každý v smere východ a západ.
Hodnotený je na KNC parc.č.2846/7 v ulici Vretenová č.or.4 v Ba IV. Karlova Ves. Je úzka nevhodne tvarovaná prístupová komunikácia, susedia volajú odťahovú službu pri krátkodobom parkovaní pred domom, nakoľko autá tvoria prekážku výjazdu.
Dispozičné riešenie:
V 1NP je hala so schodiskom, komorou, kuchyňou, kotolňou 1x izba s kúpeľňou a samostatné WC., 1x obytná izba a vstupná predsieň. V 2NP je 3x izba s kúpeľňou spolu s WC. Viď príloha s pomôcok.
Technické riešenie:
Poškodenie viď technický stav.
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (Porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky,)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - ploché strechy - dvojplášťové; krytiny na plochých strechách - z asfaltových natavovaných pásov; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy;
- WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - Klimatizácia Toschiba Mirai;
2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (Porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky,)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc11.02.2020