Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 28.11.2019 o 10.30 hod., 2 izbový byt Stropkov, okres Stropkov

Kód: D-190035
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 20000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 20000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Stropkov, obci Stropkov, katastrálne územie Stropkov, Okresný úrad Stropkov - katastrálny odbor na LV č. 3164 ako:
- byt č. 1, vchod 39, na 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 320 na ulici Akad. Pavlova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,na príslušenstve súp. č. 320, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 448, v podiele 6450/77400,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 448 o výmere 316 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 320 postavený, v podiele 6450/77400.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza v centrálnej časti okresného mesta Stropkov na ul. Akademika Pavlova č. 39, v zástavbe bežných bytových, rodinných domov a budov občianskej vybavenosti. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 500 m, kde je kompletná občianska vybavenosť. Terén je rovinatý, prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je autobusová. Bytový dom je zateplený, udržiavaný. Byt je situovaný na 1.poschodí (prízemí) v krajnej sekcii, je v pôvodnom stave zanedbaný, orientácia obytných miestnosti je na južnú stranu. danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Byt č. 1 v bytovom dome súp.č. 320 v k.ú. Stropkov
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, je samostatne stojaci, má dva vchody, má jedno podzemné podlažie, kde sú umiestnené pivnice a spoločné miestnosti, má tri nadzemné podlažia, kde sú byty po dva na podlažie, v danom vchode je šesť bytov. Dom je zateplený, napojený je na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny a plynu, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové základové pásy, zvislé nosné konštrukcie sú murované hr. do 50 cm, vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom, vonkajšie fasády zateplené, omietky na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, schodisko železobetónové s povrchom z terazza, na podestách je terazzo dlažba, strecha je valbov, krytina škridlová pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách a v podzemnom podlaží sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom a zabudovanými schránkami. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 1 na 1. poschodí (prízemí) je dvojizbový s príslušenstvom: chodba, špajza, kuchyňa, kúpeľňa, WC, v suteréne domu pivnica, byt nemá balkón ani lodžiu. Byt je v pôvodnom stave, zanedbaný bez údržby, je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú a plynovú prípojku, domový telefón. Vykurovanie je lokálne plynovými gamat pecami, ohrev TÚV je elektrickým bojlerom. Podlahy z PVC, okná sú plastové so žalúziami, dvere drevené plné a presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s oceľový drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou. Bytové jadro je murované, kde v kúpeľni sa nachádza liatinová vaňa, keramické umývadlo, vodovodné batérie sú kohútové, záchod je s hornou nádržkou. Byt je trvalo obývaný, zanedbaný, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1952. Vzhľadom na vek domu, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.10.2019