Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 21.11.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kód: D-190026
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 28500 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 20800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Bátorove Kosihy, katastrálne územie Bátorove Kosihy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 1086 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1205, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3075/14, v podiele 1/1,
- stavba - rozostavaná stavba bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3075/21, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3075/7 o výmere 702 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3075/12 o výmere 775 m2, druh pozemku vinica,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3075/13 o výmere 204 m2, druh pozemku vinica,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3075/14 o výmere 86 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3075/21 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3075/22 o výmere 383 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v okrajovej časti obce Bátorove Kosihy - Galambošská ulica. Dom je v časti obytná poloha, štandard pre bývanie nižšie vybavené domy, od Komárna 28km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 73 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 75min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na východ a západ.

Rodinný dom súp.č.1205 na parc.č. KNC 3075/14 k.u. Bátorove Kosihy
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č.s.1205 z roku 1958 podľa analýzy stavu na mieste a podkladov zadávateľa overený obecným úradom. Je osadený na svahu do 10% na parc.č.3075/14 s prístavbou na KNC 3075/21. Situovaný je na okraji obytnej a poľnohospodárskej zóny, ulica Galambošská, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami novej a rekonštruovanej výstavby. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej komunikácie spevnenej asfaltom. Je napojený na verejný vodovod, rozvody elektrickej energie a plynu, kanalizácia do žumpy.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom s 1x byt, s 1x nadzemným a čiastočným podzemným podlažím. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, cez zádverie a chodbu do priechodnej kuchyne a do 2xizieb, cez kuchyňu do kúpeľne spolu s WC, viď náčrtok a pôdorys.
Technické riešenie nedokončenej stavby, pôvodná stavba s prístavbou:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál plná,v skladobnej hr. do 390 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - klenbové
- Schodisko - cementový poter
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,v skladobnej hr. do 390 cm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - sporák na tuhé palivo; - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
Prístavba z roku 2013
Nedokončená prístavba z roku 2013, keďže je časť vedená ako rozostavaná stavba na KNC č.3075/21, znalec ju oceňuje, ako vyčlenenú samostatnú garáž s rozmermi 5,195*4,000m, a vstupný priestor a časť krytej terasy so vstupom do podzemného podlažia, ako prístavbu z roku 2013, ktorá vykazuje opotrebenie.
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie stavebného úradu Bátorove Kosihy v roku 1958 ešte pôvodný názov obce bol Vojnice, premenované na súčasný názov v roku 1993,

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc16.10.2019