Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 24.10.2019 o 13.30 hod., 3 izbový byt Tornaľa, okres Revúca

Kód: D-1900095
Miesto: v malej zasadačke na 1.p. Kultúry Tornaľa, Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 1890 €
Dražobná zábezpeka: 500 €
Najnižšie prihodenie: 100 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 1890 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Revúca, obci Tornaľa, katastrálne územie Tornaľa, Okresný úrad Revúca - katastrálny odbor na LV č. 2757 ako:
- byt č. 6, vchod 247, na 3.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1349 na ulici Mierová, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na púríslušenstve súp. č. 1349, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 676/7, v podiele 7132/45291.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza v okrajovej južnej časti mesta Tornaľa, okres Revúca, na ul. Mierová č. 247, zo západnej strany sa nachádza priemyslový areál, z východnej strany cez ulicu je uličná zástavba starších rodinných domov. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 2 km, kde je kompletná občianska vybavenosť. Terén je rovinatý, prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, v ulici možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je autobusová a vlak. Bytový dom je zanedbaný v havarijnom stave, byt je situovaný na najvyššom podlaží, uvažované, že je štandardne vybavený, orientácia obytných miestnosti je na juh a východ. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Byt č. 6 v bytovom dome súp.č. 1349 v k.ú. Tornaľa
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má jeden vchod, má jedno podzemné podlažie, kde sa nachádzajú pivnice a spoločné miestnosti, má tri nadzemné podlažia, kde sa nachádzajú byty, po dva na podlažie, v dome je celkom 6 bytov. Dom nie je zateplený, napojený je na rozvody IS kanalizácie a elektriny, v suteréne je vodáreň, zdroj vody studňa na cudzom pozemku, pôvodná kotolňa ÚK je nefunkčná, byty majú vlastné lokálne zdroje vykurovania, dom je chránený bleskozvodom, nemá výťah. Základy sú betónové základové pásy, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehly hr. do 40 cm od strechy zatečené poškodené, vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom, vonkajšie omietky sú brizolitové od strechy zatečené opadané, vnútorné vápenné hladké zatečené opadané, schodisko železobetónové s povrchom z liateho terazza na podestách je keramická dlažba, strecha je plochá - zatečená poškodená strešná konštrukcia, krytina asfaltová poškodená nefunkčná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu - poškodené, presvetlenie schodiska je sklobetónom, vchodové dvere drevené presklené - poškodené, okná v podzemnom podlaží drevené zdvojené - poškodené. Dom je vo veľmi zanedbanom - havarijnom stave, vyžaduje okamžitú kompletnú rekonštrukciu, potrebné je posúdenie statika.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 6 na 3. - najvyššom poschodí je trojizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC a v suteréne domu dve pivnice, byt má balkón.
Nakoľko byt v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, stavebné konštrukcie a vybavenie sú vo výpočte uvažované štandardné, preto v skutočnosti môže byť odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1970. Vzhľadom na vek domu, jeho havarijný stavebno-technický stav je vo výpočte uvažované so zníženou celkovou životnosťou na 60 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.09.2019