Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 25.07.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Nesvady, okres Komárno

Kód: D-190004
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 57600 €
Dražobná zábezpeka: 1000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 76700 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Nesvady, katastrálne územie Nesvady, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 1324 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 845, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3201/170, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3201/170 o výmere 574 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3201/171 o výmere 280 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom okraji obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne - intraviláne obce Nesvady v okrese Komárno, neďaleko 10km okresného mesta Nové Zámky a kraji Nitrianskom, na bočnej ulici Komenského k centru 0,5km, objekt je orientovaný na rovine. Umiestnený je vedľa dobrej prístupovej komunikácie, od pešej zóny po hlavnej ceste I triedy 500m. Ulica je s povrchom spevneným, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom súp.č.845 na parc.č.3201/170 k.ú. Nesvady
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Trojpodlažný murovaný rodinný dom s 2x nadzemným a 1x podzemným podlažím do 3/4 z roku 1983 osadený na rovine v rade starších a rekonštruovaných domčekov v ulici Komenského 7. Dom je napojený na kanalizáciu do žumpy, vodovod, elektriku a plyn, ústredne vykurovaný kotlom na plyn s prípravou TÚV v bojleri.
Dispozičné riešenie:
Možné dva byty, 1x obytná izba je na 1NP prístupná cez chodbu vstupnú a halu so schodiskom alebo priamo z kuchyne, z haly je vstup do WC a komory. V 1PP Je sklad s kotolňou, práčovňa, komora, v 2NP je 3x izba a kúpelňa a WC s umývadlom, 2xizba má loggiu do ulice, viď dispozícia skica v prílohe. V 1NP je samostatne prístupná garáž cet vstupné výklopné vráta s predpokladom pohonu a tiež je prístupná zo zadnej balkonovej konštrukcie smerom do záhrady, kde je vonkajším schodiskom prístup.
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vybavenie kuchýň - drezové umývadlo oceľové smaltované
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - s otvoreným ohniskom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.07.2019