Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 09.07.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Krásno nad Kysucou, okres Čadca

Kód: D-190018
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 135000 €
Dražobná zábezpeka: 12000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 135000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Čadca, obci Krásno nad Kysucou, katastrálne územie Krásno nad Kysucou, Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor:
na LV č. 6408 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 2040, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3391/5, v podiele 1/1,
na LV č. 6083 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3391/1 o výmere 826 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3391/5 o výmere 183 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 3391/6 o výmere 33 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Rodinný dom sa nachádza v južnej okrajovej obytnej časti mesta Krásno nad Kysucou, časť Blažkov, okres Čadca, v zástavbe rodinných domov, terén je mierny západný svah, možnosť napojenia na verejné rozvody IS, vody, elektriny a plynu, prístup po spevnenej komunikácii. V meste je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová a železničná, centrum mesta je vzdialené cca. 3 km, úzke centrum okresného mesta Čadca je vzdialené cca. 11 km, kde je kompletná občianska vybavenosť. Dom je samostatne stojaci, novostavba z r. 2011 štandardne vybavený, v dobrom technickom stave, orientácia obytných miestností je JV a JZ stranu, minimálna možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste zvýšená hlučnosť štátnej cesty medzinárodného významu E75 na trase ZA - CA - ČR (PL), prírodné lokality - lesy do 1 km.
Rodinný dom súp.č. 2040 na parc.č. 3391/5 v k.ú. Krásno nad Kysucou
Dom je samostatne stojaci, postavený v miernom južnom svahu, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol daný do užívania v r. 2011 na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. 1186/2011 zo dňa 28.10.2011. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky so štyrmi obytnými miestnosťami s príslušenstvom, dispozičné riešenie je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácie je odvedená do vlastnej ČOV, plyn je v ulici.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - drevocementové tvárnice IZOBLOK hr. 40 cm - použitá je porovnateľná položka -sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované - IZOBLOK; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové, stropné podhľady so stropnými svietidlami; - Schodisko - 1. NP do povalového priestoru sťahovacie - mäkké drevo bez podstupníc - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené škridlové ťažké Tondach; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z plastov žľaby a zvody; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP - omietky na báze umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne pri linke, v obývacej izbe časť stien pri krbe obložená umelým kameňom; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP - plastové; 1. NP - rámové s výplňou, vstupné plastové; okná - 1. NP - plastové, v jedálenskom kúte presvetlenie drevenými strešnými oknami s poplastovaním; okenné žalúzie - 1. NP - kovové; - Podlahy - podlahy obytných miestností 1. NP veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. PP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. PP, 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. PP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene; 1. NP - splachovací s umývadlom; - Ostatné vybavenie - kozub na bioplyn - 1. NP - s otvoreným ohniskom; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na elektrinu alebo výmenníková stanica tepla; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z plastového potrubia len studenej vody; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. PP, 1. NP - s automatickým istením; - Konštrukcie naviac - 1. PP - Tepelné čerpadlo vzduch/voda so zásobníkom ako zdroj TÚV.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, v dobrom technickom stave. Vzhľadom k veku domu, a jeho celkovému stavebno-technickému stavu je uvažované so životnosťou100 rokov.

Dvojgaráž na parc.č. 3391/6
Garáž je samostatne stojaca z južnej strany RD, nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie, sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru, dispozične garáţ pozostáva z jednej miestnosti na garážovanie dvoch osobných motorových vozidiel, napojená je na rozvod elektriny. Podľa vyjadrenia vlastníka užívaná je od r. 2011, dodatočne skolaudovaná bola až v r. 2019.
Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - betónové monolitické hr. 25 cm; - Strecha - krov - väznicové sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené ťažké; klampiarske konštrukcie - z plastov (min. žľaby, zvody); - Úpravy vonkajšíc

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc22.05.2019