Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 27.06.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Hurbanovo, okres Komárno

Kód: D-180094
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 5500 €
Dražobná zábezpeka: 1500 €
Najnižšie prihodenie: 100 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 5500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 3670 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 368, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1603, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1598/3 o výmere 219 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1603 o výmere 337 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1604 o výmere 272 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v centrálnej časti obce Hurbanovo ul. Šarádska 18, samostatná časť troch ulíc, obývaná sociálne slabšou komunitou. Dom je v rade domov s 1x bytom na jednom podlaží. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 62km (centrum obce a mesta) dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 60min. do centra Krajského mesta, do okresného mesta Komárno 16km 15min. V okolí domu je základná občianska vybavenosť. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juh a východ.

Rodinný dom súp.č.368 na KNC parc.č.1603 k.ú. Hurbanovo
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Stavba je samostatný dom pri bočnej ceste v "osade" s uličkami do 4,0m šírky, je samostatný vstup a vjazd do dvora rodinného domu. Okolie sú podobné domčeky jednopodlažné v nižšom štandarde vybavenia. 200m je Mestský úrad. Dom je napojený na vodovod z vlastnej studne, elektriku, kanalizáciu do žumpy a plyn.
Dispozičné riešenie:
Vstup je do malej chodbičky a priamo do súčasnej kuchynky, dispozične je 1x byt s úplnou výbavou, kuchyňou, 2x izbami, WC spolu v kúpeľni, vykurovaný lokálne, pôvodne na plyn Gamatkami a dnes po odpojení elektriky a plynu na pevné palivo.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, je z muriva zmiešaného tehly pálenej, nepálenej, skladobne do 450mm, ) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené škridlové ostatné ťažké obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1960. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite podštandard prevažne použitých materiálov, údržba je podpriemerná. Životnosť je stanovená odborne, ako murované domy s ohľadom na technický stav kubickou metodikou, odborným odhadom technického stavu prehliadkou.

Plot: predný s bránou
plot z kovových stĺpikov s výplňou strojové pletivo z plechtovinou Perlinky, do výšky 2,0m v betónovom základe z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 70 rokov

Studňa: Razená studňa
Narážaná studňa z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 80 rokov, hĺbka 3m DN50 s čerpadlom elektrickým v šachte armatúrnej ocenená samostatne

Vonkajšia úprava: Vodovod
Vodovodná prípojka oceľ DN 25 do domu, z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 70 rokov

Vonkajšia úprava: Elektrika
elektrika vzduch ALFe, z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 70 rokov

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy
Betónové plochy DN100,z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 70 rokov

Vonkajšia úprava: Kanalizácia
prípojka kanalizácie kamenina DN 125, z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 80 rokov

Vonkajšia úprava: Plynovod
Plynová prípojka kovová DN 25 do domu vedená vonkajším obvodom, z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 70 rokov

Vonkajšia úprava: Armatúrna šachta
Šachta betónová pre armatúry čerpadla pri studni, z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 70 rokov

Vonkajšia úprava: Žumpa
Betónová žumpa, podľa stavu vyprázdňovania, je podľa majiteľa jej objem 5,0m3, z roku 1960 na parc.č.1603, odborne stanovená životnosť 80 rokovMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc13.05.2019