Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 28.05.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Drahovce, okres Piešťany

Kód: D-180096
Miesto: v salóniku Hotela KORUNA na ulici Československej armády 4655/3, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 90600 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 90600 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Piešťany, obci Drahovce, katastrálne územie Drahovce, Okresný úrad Piešťany - katastrálny odbor na LV č. 2814 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 336, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1113/5, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1113/5 o výmere 774 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1113/8 o výmere 661 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v časti obce Drahovce v ulici Poštová č.8. Obytný dom je samostatný v rade spojených prednou časťou podbránia obytných a rodinných domov. Od námestia okresného mesta Piešťany je vzdialená približne 9km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 15 min. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do okraja obce. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na východ a sever.

Rodinný dom s.č.336 na parc. KNC č.1113/5 k.ú. Drahovce
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
V rade domov na KNC parc.č.1113/5 na lichobežníkovom pozemku do ulice s pôvodným podbránim z roku 1929.
K domu patrí nádvoria a záhrada so skladom. Je napojený na elektriku, plynovod, vodovod z vlastnej studne a kanalizáciu do žumpy.
Dispozičné riešenie:
Dom s 1x 3i bytom s priechodnými izbami a prechodnou kuchyňou do chodby, kde je prístup do kúpeľne spolu s WC a tretej izby, ktoré tvoria spolu byt č.2 severný v prístavbe z roku 1954. Južný byt 1i s kúpeľňou a kuchyňou a skladom spolu s kotolňou je byt č.1 v pôvodnej stavbe z roku 1929. Pred domom je malá predzáhradka a za domom je záhrada, ako príslušenstvo.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, pálená aj nepálená) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky,)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované prevažujú, čiastočne cementová drážkovka; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plastové plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene; - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - z tvrdého dreva
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

Prístavba z roku 1954
Prístavba 3i bytu v dome, so samostatným vstupom, po zbúraní prednej stavby z nepálenej hliny, v roku 1954.
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu je z roku 1929 s prístavbou predného bytu v roku 1954 a modernizáciou s čiastočným oteplením západnej steny z interiéru v roku 2005 a výmenou okien za plastové v roku 2011, nové podlahy, zariaďovacie predmety, batérie, linka kuchynská, sporáky plynové, kotol ÚK plynový, telesá liatinové. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, murivo tehla pálená, podbránie aj nepálená, vybavenie je štandardná kvalita. Životnosť je stanovená odborne ako murované domy s ohľadom na technický stav s posúdením kubickou metodikou, s uvážením štandardnej životnosti na 100 rokov.


Drobná stavba: Sklad na KNC 1113/5 k.ú. Drahovce
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
samostatne na nádvorí na KNC parc.č.1113/5
Dispozičné riešenie:
1x skladová miestnosť
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly hrúbky nad 15 do 30 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka
- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroin

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc16.04.2019