Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 21.05.2019 o 13.00 hod., rodinný dom Sečovce, okres Trebišov

Kód: D-180099
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 59800 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 59800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Sečovce, katastrálne územie Sečovce, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 485 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1219, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1266, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 3/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1266 o výmere 445 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 3/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1267 o výmere 345 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 3/4.

Rodinný dom sa nachádza v JV obytnej časti mesta Sečovce, okr. Trebišov na ul. M. R. Štefánika 48 v uličnej zástavbe rodinných domov, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. V meste je kompletná občianska vybavenosť, doprava je autobusová a železničná, mesto sa nachádza na trase št. cesty I/19 Košice - Michalovce. Úzke centrum mesta je vzdialené 1 km, centrum okresného mesta Trebišov je vzdialené cca. 11 km. Dom je samostatne stojaci, čiastočne modernizovaný, vyžaduje údržbu, orientácia obytných miestností je na sever a juh, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality Slánskych vrchov nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 1219 na parc.č. 1266 v k.ú. Sečovce
Dom je samostatne stojaci, postavený v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia, plochú strechu. Konzultáciou s vlastníčkou bolo zistené, ţe dom bol postavený v r. 1978, je čiastočne modernizovaný. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky s príslušenstvom, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektriny.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z kvadry v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - PVC; - Strecha - ploché strechy - 1. NP - jednoplášťové bez tepelnej izolácie; krytiny na plochých strechách z pozinkovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP - zdrsnené; 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 2. NP - vane; - Výplne otvorov - dvere hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP, 2. NP - dvojité drevené s doskovým ostením; vonkajšie rolety - 1. NP, 2. NP - plastové; - Podlahy obytných miestností - 1. NP - veľkoplošné parkety laminátové; 2. NP - podlahoviny gumové z PVC; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový s elektrickou rúrou; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové s odkvapkávačom; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 2. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; 2. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 2. NP - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. PP, 2. NP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, zistené boli praskliny v murive verandy, opotrebovanie zodpovedá veku, dom vyžaduje opravu resp. výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom k veku domu a jeho celkovému stavebno-technickému stavu je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Garáž na parc.č. 1266
Garáž je pristavaná z južnej strany k RD, nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie, plochú strechu, postavená v r. 1986, pozostáva z jednej miestnosti, cez garáţ je prístupné podzemné podlažie RD.
Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom
- Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky); - Úpravy vonkajších povrchov - brizolit; - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka; - Podlahy - hrubé betónové; - vodorovná izolácia; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty. Percentom dokončenosti muriva, vonkajších a vnútorných omietok je zohľadnené, ţe je pristavaná k RD a severnú stenu garáže tvorí stena RD. Opotrebovanie stavby zodpovedá veku, vyžaduje údržbu, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

Dreváreň na parc.č. 1266
Stavba je samostatne stojaca v záhrade na parc.č. 1266, je jednopodlažná, bez podpivničenia, s plochou strechou.
Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehl

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc08.04.2019