Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 21.05.2019 o 11.00 hod., 3 izbový byt Strážske, okres Vranov nad Topľou

Kód: D-180092
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 28400 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 28400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obci Strážske, katastrálne územie Strážske, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor na LV č. 1544 ako:
- byt č. 12, vchod 1, prízemie, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 629 na ulici Mierova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 629, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1155/3, v podiele 5825/226116,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1155/3 o výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 629 postavený, v podiele 5825/226116.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na ul. Mierová č. 83 v centre mesta Strážske, okres Michalovce, v zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. V tesnej blízkosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť a doprava mesta. Okresné mesto Michalovce vzdialené cca. 16 km. Dom je zateplený, udržiavaný, byt sa nachádza na 1. poschodí (II.NP) v krajnej západnej sekcii, je kompletne zrekonštruovaný so štandardným vybavením, orientácia obytných miestností ja prevažne na juh. V mieste je zvýšená hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Byt č. 12 v bytovom dome súp.č. 629 v k.ú. Strážske
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má tri vchody, nemá podzemné podlažie, má sedem nadzemných podlaží, kde v I. NP (prízemí) sa nachádzajú pivnice a spoločné miestnosti, v II.NP - VII.NP sa nachádzajú byty, po dva na podlažie v danom vchode. Dom je zateplený, napojený je na všetky verejné rozvody IS, má vyregulované ústredné kúrenie, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové základové pásy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, vonkajšie fasády zateplené, omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom z keramickej dlažby, na chodbách je keramická dlažba, strecha je plochá, krytina z natavovaných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách a v podzemnom podlaží sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom, prístrešky nad vchodmi, keramických obklad stien vchodov. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a aj zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 12 je trojizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, na prízemí domu pivnica, byt nemá balkón ani lodžiu. Byt je kompletne zrekonštruovaný, je štandardne vybavený, napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, teplonosnú a plynovú prípojku, domový telefón. Vykurovanie je ústredné vyregulované, radiátory sú liatinové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla. Podlahy sú laminátové, v chodbe, kúpeľni a vo WC je keramická dlažba. Okná sú plastové so žalúziami, dvere drevené plné a presklené, vchodové sú bezpečnostné. Na stenách a stropoch sú hladké stierky, sadrokartónové podhľady so stropnými svietidlami. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s nerezový drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou, digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro je murované, kde sa v kúpeľni nachádza oceľová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, keramický obklad stien, záchod je samostatný "kombi" s keramickým obkladom stien. Byt je trvalo obývaný udržiavaný v dobrom technickom stave.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1984. Vzhľadom na vek domu, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc08.04.2019