Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 07.05.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Kameničná, okres Komárno

Kód: D-180101
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 28500 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 28500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Kameničná, katastrálne územie Kameničná, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 708 ako:
- stavba - dom súp. č. 344, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 170/38, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 170/38 o výmere 499 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 170/39 o výmere 707 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Hodnotený objekt sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Kameničná, ktorá predstavuje dobre dostupnú obytno-rekreačnú oblasť okresného mesta Komárno 14km. Dopravné spojenie s krajským mestom Nitra a tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti na úrovni krajského mesta a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je 68km, do 1,0hod. jazdy autom. V danej
lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, kanalizácie, el. energie a plyn. Okolitú zástavbu tvoria objekty na bývanie a záhrady.

Rodinný dom s.č.344 na KNC p.č.170/38 k.ú. Kameničná
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom s.č.344 sa nachádza na rovine na pozemku parc. č.170/38, v obci Kameničná. Dom je v rade starších a novších rekonštruovaných domov uličnej zástavby. Dom je vykurovaný plynom podľa prípojky, ale podľa pomôcky na PP ústredne (možné dnes vypnuté) na pevné palivo. Dom je napojený aj na plyn, elektriku, kanalizáciu a vodovod. Príslušenstvo je stavba skladu z roku 1967.
Dispozičné riešenie:
Dispozične je 2x izba s kuchyňou podľa zaťa v 1NP, podľa pomôcky vyzerá časť nedokončená bez omietok s jednoduchým oceľovým oknom podľa fotografií v roku 2014. V 2NP je chodba, kde je zriadená nad schodiskom fajčiareň, chodbou cez kuchyňu do 3x izbe a kúpeľne s WC.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vybavenie kuchýň - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - lokálne - na tuhé palivá obyčajné
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - PVC, guma
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1967 podľa pomôcok zadávateľa. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov zo škvary, údržba je p

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc28.03.2019