Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 07.05.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Veľké Kosihy, okres Komárno

Kód: D-180071
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 24000 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 11200 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Veľké Kosihy, katastrálne územie Veľké Kosihy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 317 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 118, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 256/55, v podiele 1/1,
- stavba - iná budova súp. č. 452, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 256/131, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 256/55 o výmere 99 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 256/74 o výmere 185 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 256/130 o výmere 392 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 256/131 o výmere 44 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v širšej časti obce Veľké Kosihy. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, štandard pre bývanie od Komárna 23km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 81km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 80min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na juh a západ.

Rodinný dom súp.č.118 na parc.č.KNC 256/55 k.u. Veľké Kosihy
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č.s.118 z roku 1967 podľa analýzy stavu na mieste. Je osadený na rovine na parc.č.256/55. Situovaný je v okrajovej oblasti na okraji okraji obytnej a poľnohospodárskej zóny ulici, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami staršej a rekonštruovanej výstavby. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej komunikácie. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizácia do žumpy odhad 10m3. Príslušenstvo je iná stavba.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je jeden byt, s 1x nadzemným podlažím. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, kryté vonkajšie schody pergolou, cez chodbu predsiene do kuchyne a priechodom do 2x izieb, komory a kúpelne prechodnej do WC, kde sú podľa náčrtu schody na povalu, viď náčrtok.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná resp. CDm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie od zadávateľa v roku 1967 a podľa odborného odhadu, väčšina prác bola vykonaná štandard použitých materiálov s priemernou až podpriemernou údržbou, múr popraskaný z pálenej tehly, skladobne odhad do 400mm z pálenej tehly podľa zadávateľa, nakoľko znalcovi bolo znemožnené vstúpiť na pozemok a do domu. Životnosť je stanovená podľa stavu jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne kubicky.

Drobná stavba: Iná stavba s.č.452 na parc.č.256/131 k.ú. Veľké Kosihy
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Jednopodlažný sklad z roku 1967 mimo dom na KNC č.256/131
Dispozičné riešenie:
4x miestnosť so samostatným prístupom, vzhľadom na vybavenie a príslušenstvo stavby hlavnej, je to súbor drobných stavieb s doplnkovou funkciou.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom
- Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové
- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
TECHNICKÝ STAV
Stavba skladu murovaného bola dokončená v roku 1967 podľa odborného zistenia. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je podpriemerná. Je nutná oprava, v zlom

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc28.03.2019