Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 27.03.2019 o 12.30 hod., rodinný dom Štôla, okres Poprad

Kód: D-180072
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 215000 €
Dražobná zábezpeka: 25000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 201000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poprad, obci Štôla, katastrálne územie Štôla, Okresný úrad Poprad - katastrálny odbor na LV č. 843 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1005, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 541/5, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 540/2 o výmere 137 m2, druh pozemku ostatná plocha, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 541/2 o výmere 793 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 541/5 o výmere 202 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Rodinný dom v SZ okrajovej časti "podtatranskej" obce Štôla, okres Poprad, v zástavbe rodinných domov a rekreačných objektov. Terén je mierny južný svah, možnosť napojenia na rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny a plynu, prístup po spevnenej miestnej komunikácii. Dopyt po nehnuteľnostiach je nižší nakoľko v obci je len základná občianska vybavenosť, bez ZŠ, liečebňa zrušená, doprava prímestská autobusová. Centrum obce je vzdialené cca. 500 m, okresné mesto Poprad je vzdialené cca. 16 km. Jedná sa o samostatne stojaci dom štandardne vybavený, udržiavaný, orientácia obytných miestností je prevažne na južnú stranu, čiastočná možnosť rozšírenia - menej ako trojnásobok súčasnej zástavby. V mieste je bežná tiché prostredie, malá hustota obyvateľstva, obec sa nachádza v ochrannom pásme Tatranského národného parku.

Rodinný dom súp.č. 1005 na parc.č. 541/5 v k.ú. Štôla
Rodinný dom je samostatne stojaci v miernom južnom svahu, pozostáva z pôvodnej časti z r. 2010 a prístavby z r. 2014 dvojgaráže. Pôvodná časť nie je podpivničená, má dve nadzemné podlažia, sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Dispozične v I.NP pozostáva zo štyroch izieb, 2x kúpeľňa, 2x WC, kotolňa, chodba, schodisko, podlažie je využívané na prenájom na individuálnu rekreáciu. V II.NP sa nachádzajú tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, podlažie je využívané na trvalé bývanie vlastníka nehnuteľnosti. Prístavba má jedno podzemné podlažie a jedno nadzemné podlažie, nízky sedlový krov, v PP sa nachádzajú dve garáže, dielňa a schodisko, v I.NP je spoločenská miestnosť s barovým pultom, 2x WC, kuchyňa, zastrešený vstup a terasa (vzhľadom na odlišné konštrukčné riešenie zastrešeného vstupu a terasy sú ohodnotená samostatne) - podlažie je využívané ako večierka. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, plynu a elektriny.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; Podmurovka betónová, obložená prírodným kameňom; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z betónových tvárnic v skladobnej hrúbke do 25 cm odizolované zvislou izoláciou; 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. 40 so zateplením, v prístavbe s pórobetónových tvárnic, v časti drevená konštrukcia; 2. NP - sendvičová konštrukcia drevená; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové, drevené; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. PP - keramická dlažba; 1. NP - mäkké drevo s podstupnicami; - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - z poplastovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP - omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 2. NP - obklady drevom; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP - kuchyne pri linke; 2. NP - vane; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP - hladké plné alebo zasklené; 1. NP, 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. PP, 1. NP, 2. NP - plastové; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP, 2. NP - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák plynový s elektrickou rúrou; 1. NP, 2. NP - odsávač pár; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - výlevka alebo umývadlo na nohy; 1. NP - samostatná sprcha; 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; 2. NP - splachovací s umývadlom; - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. PP - oceľové; kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania plynový; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač plynový; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP, 2. NP - rozvod zemného plynu. Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný vlastníkom nehnuteľnosti, udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Prístrešok
Prístrešok zastrešuje vstup do RD a zastrešuje terasu a vstup do prístavby, nachádza sa na parc.č. 541/2 zo severnej strany RD.
Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi; - Zvislé nosné kon

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.02.2019