Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 27.03.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Šuňava, okres Poprad

Kód: D-180069
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 55000 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 52500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poprad, obci Šuňava, katastrálne územie Vyšná Šuňava, Okresný úrad Poprad - katastrálny odbor:
na LV č. 177 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 457, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 811, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 811 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
na LV č. 178 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 814 o výmere 1027 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2.

Rodinný dom sa nachádza na ul. SNP č. 192 obce Šuňava, v úzkom centre časti Vyšná Šuňava, okres Poprad. Okolitá zástavba sú rodinné domy a budovy občianskej vybavenosti, terén je rovinatý, možnosť napojenia na rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny a plynu, prístup po spevnenej hlavnej komunikácii prechádzajúcej obcou. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová. Centrum okresného mesta Poprad je vzdialené cca. 18 km, kde je kompletná občianska vybavenosť, a doprava. Jedná sa o samostatne stojaci dom so spoločným dvorom bez záhrady (nie je predmetom ohodnotenia), uvažované, že je štandardne vybavený udržiavaný, orientácia obytných miestností je na JZ a SZ stranu, žiadna možnosť rozšírenia - menej ako trojnásobok súčasnej zástavby. V mieste je bežná hlučnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 457 na parc.č. 811 v k.ú. Vyšná Šuňava
Popis domu prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 40/2016:
"POPIS STAVBY
Rodinný dom je umiestnený ako samostatne stojací objekt na pozemku p.č. 81/1, v zastavanej časti obce Šuňava, v jej centre. Prístup je po spevnenej komunikácií - ul. SNP a cez spoločný dvor p.č.814. Napojený je na rozvod vody, elektrickej siete, kanalizácie a zemného plynu. Pozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Prístup do domu je dvoma samostatnými vchodmi (predná a zadná časť domu). Základy sú základové pásy z betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Strechu tvorí manzardový krov, na ktorom je plechová pozinkovaná krytina. Vonkajšia omietka je brizolit. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.
Podľa priloženého potvrdenia Obecného úradu v Šuňave, bol rodinný dom postavený v roku 1972. Údržba domu je na dobrej úrovni, bez zaznamenania porúch a nedostatkov.
POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie
Pozostáva z:
- Predná časť domu: Chodba. Izba. Kúpeľňa s keramickým obkladom, v ktorej je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a elektrický zásobníkový ohrievač vody, komplexne rekonštruovaná v roku 2008. Schodište s povrchovou úpravou stupňov z cementového poteru. WC s keramickým obkladom komplexne rekonštruované v roku 2008. Kuchyňa s keramickým obkladom, v ktorej je kuchynská linka na báze dreva a elektrický sporák so sklo keramickou varnou platnou, komplexne rekonštruovaná v roku 2008. Sklad.
- Zadná časť domu: Chodba so schodišťom s povrchovou úpravou stupóv z cementového poteru. Práčovňa s keramickým obkladom, v ktorej je oceľová vaňa. Sklad, v ktorom je elektrický zásobníkový ohrievač vody. Kotolňa, v ktorej je kotol ústredného vykurovania na zemný plyn vymenený v roku 2014.
Obvodové murivo je z tehál hr. 37 cm. Strop monolitický železobetónový, s rovným podhľadom. Okná prevládajú drevené dvojité, na ktorých sú plastové vonkajšie rolety. V izbe v prednej časti domu sú plastové okná vymenené v roku 2010. Dvere sú drevené hladké. Podlaha v izbe prednej časti domu je laminátová plávajúca uložená v roku 2008. V ostatných miestnostiach prevláda podlaha z keramickej dlažby. Rozvod svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. Kanalizačné potrubie z PVC. Vnútorné omietky stierkové plsťou hladené. V izbe je podhľad stropu z polystyrénových kaziet. Vykurovanie je ústredné s oceľovými radiátormi.
2. Nadzemné podlažie
Pozostáva z:
- Predná časť domu: Chodba. Dve izby. Kúpeľňa s keramickým obkladom, v ktorej je sprcha a umývadlo, komplexne rekonštruovaná v roku 2008. Schodište s povrchovou úpravou stupňov z cementového poteru. WC s keramickým obkladom komplexne rekonštruované v roku 2008. Balkón.
- Zadná časť domu: Chodba s dreveným schodišťom bez podstupníc. Izba.
Obvodové murivo je z tehál hr. 37 cm. Strop monolitický železobetónový, s rovným podhľadom so zatepleným z polystyrénu hr. 10 cm v roku 2008. Okná prevládajú drevené dvojité, na ktorých sú plastové vonkajšie rolety. V izbe v prednej časti domu sú plastové okná vymenené v roku 2010. Dvere sú drevené hladké. Podlahy v izbách sú z paluboviek. V ostatných miestnostiach prevláda podlaha z keramickej dlažby. Rozvod svetelnej elektroinštalácie. Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. Kanalizačné potrubie z PVC. Vnútorné omietky stierkové plsťou hladené. Vykurovanie je ústredné s oceľovými radiátormi."
Pozn. Nakoľko dom v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, stavebné konštrukcie a vybavenie domu sú vo výpočte uvažované v zmysle údajov z predložených podkladov. Vzhľadom na vyššie uvedené, uvažované konštrukcie a vybavenie môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
Technické riešenie uvažované vo výpočte:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - 1. NP, 2. NP - cementový poter
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze u

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.02.2019