Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 05.02.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Sládkovičovo, okres Galanta

Kód: D-180060
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 42000 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 16600 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obci Sládkovičovo, katastrálne územie Sládkovičovo, Okresný úrad Galanta - katastrálny odbor na LV č. 1664 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 505, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2928, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2928 o výmere 788 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Dom sa nachádza v okrajovej časti obce Sládkovičovo pri Cintoríne. Dom je v rade domov s 1x bytom ul. Hviezdoslavova číslo or.43. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 27km (centrum obce a mesta) dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 30min. do centra Krajského mesta a okresného mesta Nitra. V okolí domu je základná občianska vybavenosť. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhovýchod a severozápad.
Dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Ide o 2ibyt v rodinnom dome na 1NP s príslušenstvom pri štandardnej údržbe z roku 1960, 1970 a 2009, byt má sociálne zariadenie kúpeľňu a WC, je kuchyňa, sklad. Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu, elektriku a vykurovaný je na elektriku. V súčasnosti je dom využívaný na trvalé bývanie rodiny, neprenajímaný.

Rodinný dom súp.č.505 na C-KN parc.č.2928 k.ú. Sládkovičovo
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Stavba je samostatný murovaný dom na rovine, je samostatný vstup a vjazd do rodinného domu s 1NP a nádvorím. Dom je napojený na vodovod, elektriku, kanalizáciu. Príslušenstvo tvorí sklad a altánok. Dispozične: Vstup je z dvora. Znalec nemá presnú vedomosť, ako vyzerá dispozícia. Odborne odhaduje podľa tvaru okna a fotografií zadávateľa z interiéru, že je v prístavbe kúpeľňa spolu s WC. Vzhľadom na zastavanú plochu, môže v dome byť dvojizbový byt s príslušenstvom.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené škridlové ostatné ťažké, klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné zdrsnené, striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory; - lokálne - na tuhé palivá obyčajné
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod propán-butánu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1960 (odborný odhad podľa materiálovej charakteristiky a podľa zadávateľa). Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých murovacích materiálov na báze pálených a zmiešaných materiálov, údržba a rekonštrukcia domu v zníženej kvalite, s
výmenou drevených okien za plastové, osekaním kabrinca a novým náterom v rokoch 2005-2009. V roku 2008 bol stav podľa fotografií so značným vzlínaním vlhkosti, čo pri zisťovaní v roku 2018, nebolo až tak markantné, ale na omietke sú narastené machy. Zo strany severozápadnej od suseda, nie je okap a dažďová voda odstrekuje na múr, čo môže mať za následok vlhnutie múrov a znižovanie kvality bývania v dome. Strešná krytina pálená škridla je pôvodná.

Drobná stavba: Sklad na parc.č.2928 k.ú. Sládkovičovo
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Jednopodlažná stavba skladu, pristavená k hlavnej stavbe rodinného domu vybavená elektrikou. Poškodená.
Dispozičné riešenie: sklad 1x miestnosť
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z nepálenej tehly hrúbky viac ako 30 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter
- Úpravy vnútorných povrchov - nátery
- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
TECHNICKÝ STAV
Stavba skladu murovaného z nepálených tehál, bola dokončená podľa odborného odhadu v roku 1960. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc27.12.2018