Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 28.01.2019 o 11.00 hod., 1 izbový byt Trenčín, okres Trenčín

Kód: D-180064
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 41500 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obci Trenčín, katastrálne územie Kubrá, Okresný úrad Trenčín - katastrálny odbor:
na LV č. 3804 ako:
- byt č. 33, vchod 4, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 692 na ulici Sibírska, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 692, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 639, v podiele 34/955,
na LV č. 3972 ako:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 639 o výmere 216 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 692 postavený, v podiele 34/955.

Dom sa nachádza v časti obce Trenčín ul. Sibírska č.4. Dom je v rade obytných domov, s 2x vchod, tento má 48 bytov podľa pani Sokolíkovej zo správy SVB, má 6x nadzemné podlažie, byt je na 2p/3NP. Je v krajskom meste (okraj obce a mesta Sihoť)15 min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na severovýchod.
Ide o typický 1i byt v obytnom dome na 3./9.NP v strednej sekcii, pri štandardnej údržbe domu nátery a maľovky, typ dom po dokončení v roku 1984, byt je s kompletným sociálnym zariadením a kuchyňou. Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu, elektriku a zemný plyn, vykurovaný centrálne. V súčasnosti je byt využívaný na trvalé bývanie. Nepredpokladá sa zmena účelu. Iné využitie sa nedá predpokladať.
Byt č. 33 v bytovom dome súp.č. 692 na parc.č. 639 k.ú. Kubrá
Byt je v obytnom typovom panelovom dome TO 6b radový z roku 1984 podľa Kolaudácie. Dom je udržovaný oteplený, byt sa nachádza podľa LV na 2.P podľa zistenia na mieste samom na 3NP z celkovo 6NP. V 1PP sú umiestnené pivnice. Byt je od schodiska vpravo, vo vchode 24 bytov, je 2x výťah vo dvoch vchodoch, schodisko je štandardné sokel obložený, terazzo povrch. Dom má plochú strechu s krytinou fólia, fasáda silikátová tenkovrstvá na oteplení v roku 2017. Byt je 1x izba s kuchyňou, je s pôvodným jadrom kovoplast, sú PVC podlahy, je vykurovaný diaľkovo spolu s dodávkou teplej vody v byte. Rovné stropy, sú stierky na stenách nové, dvere klasické vstupné protipožiarne a bezpečnostné, na plastových zdvojených oknách sú žalúzie kovové interiérové. Je orientovaný oknami na severovýchod. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, zemný plyn, centrálny rozvod tepla a vodovod. V byte je len elektrika v pôvodnej kuchyni so smaltovaným drezom Je možné parkovanie pred domom s vyhradeným miestom. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: 2x výťah, kočíkáreň, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, plynové, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV
Stavba obytného domu, bola dokončená v roku 1984 typicky TO 6B radový s dvoma vchodmi spolu 48bj. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov panelovej výstavby. Údržba je nadpriemerná, technický stav bytu je udržiavaný pôvodný stav jadra a podláh, okná plast a dom oteplený s poslednou výraznou rekonštrukciou z EC je vedený v roku 2017. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 95 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc27.12.2018