Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 29.11.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Kolárovo, okres Komárno

Kód: D-180056
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 17200 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17200 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Kolárovo, katastrálne územie Kolárovo, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 13142 ako:

- stavba - rozostavaný rodinný dom bez súp. č., ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 16222/51 v podiele 1/1.

Mesto Kolárovo patrí medzi najväčšie mestá dolnej časti Žitného ostrova. Rozprestiera sa na sútoku malého Dunaja a Váhu v nadmorskej výške 111 m , rozloha mesta je cca 107 km2.
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obytnej zóny mesta Kolárovo, v uličnej zástavbe rodinných domov, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácií na ulici Lesnej. Rodinný dom sa nachádza v obytnej časti mesta, spádom k centru mesta, v zastavanom území mesta v blízkosti štátnej cesty č. III/06347 Komárno - Šaľa, ktorá tvorí hlavný dopravný ťah medzi uvedenými mestami.
Nehnuteľnosti tvoriace predmet znaleckého posudku sú situované v obytnej časti zastavaného územia obce, vzhľadom na posledné skutočné , ako aj predpokladané budúce využitie v priemernej lokalite na rodinné bývanie s ľahkým prístupom. Mesto je strednej rozlohy , vzdialenosti v rámci obce sú zanedbateľné a preto ani samotná poloha nehnuteľností v rámci územia obce nemá výrazný vplyv na ich všeobecnú hodnotu. Pozemok s parcelným číslom 16222/51, je prístupný priamo cez cudzí pozemok (dvor) a potom z verejného priestranstva po spevnenej miestnej komunikácii ulice Horný rad. Okolité pozemky sú zastavané obdobnými rodinnými
domami so štandardným vybavením , alebo sú využívané ako nádvoria a záhrady pri rodinných domoch. V meste nie je organizovaná miestna hromadná doprava , okrem individuálnej dopravy je tu možnosť využívania verejnej autobusovej dopravy ( autobusová zastávka je v ľahko dostupnej vzdialenosti aj pre peších ). Vzhľadom na skutočnosť , že nehnuteľnosť sa nachádza na cudzom pozemku v priemernej lokalite mesta na rodinné bývanie, s ľahkým prístupom cez dvor iného rodinného domu, ale aj s prihliadnutím na ich celkový technický stav stavby (dlhšiu dobu bez údržby, bez kolaudácie) tvoriace predmet znaleckého posudku ako aj ich príslušenstvo - stavbu je charakterizovaná za mierne problematickú.

Rodinný dom: Rozostavaný rodinný dom - k.ú. Kolárovo, č.parc.16222/51
POPIS STAVBY
Stavbu na parc. č. 16222/51 v katastrálnom území Kolárovo obce Kolárovo na základe výpisu z listu vlastníctva číslo 13142 zo dňa 09.10.2018, ako aj na základe spôsobu posledného skutočného a predpokladaného budúceho využívania pre účel
stanovenia všeobecnej hodnoty charakterizujem ako rodinný dom.
Predmetom ocenenie je samostatne stojací prízemný rodinný dom so zabudovaným podkrovým s valbovou strechou v zastavanej časti mesta Kolárovo v uličnej zástavbe rodinných domov - na ulici Horný rad , vo dvore rodinného domu súp.č. 11 na parc.č.16222/21 a rodinného domu súp.č. 3834 na parc.č. 16222/50 - k.ú. Kolárovo.
Rozostavaný rodinný dom je zameraný geometrickým plánom na zameranie stavby p.č. 16222/21 a novostavby p.č. 16222/50-51 na vydanie kolaudačného rozhodnutia - plán č.35049251-263/2007 zo dňa 08.10.2007 - Fülöp Zoltán, geodet, Komárno.
Rodinný dom je užívaný od roku 2008 (na základe ZP 04/2011) - neskolaudovaný.
Podľa prílohy č.3 bodu C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH), vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, sa " Východisková hodnota nedokončenej stavby vypočíta ako východisková hodnota stavby dokončenej na základe projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (ak táto projektová dokumentácia nie je alebo ak nie je v súlade so skutkovým stavom, tak podľa predpokladaného stavu stavby po jej dokončení) s tým, že sa odpočet východiskovej hodnoty nevyhotovených a nedokončených konštrukcií a vybavení vykoná podľa ich pomerného percentuálneho zastúpenia na celej stavbe. Podiel nedokončenosti vyjadrujem priamo u jednotlivých položiek pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa. Poznámka: pri rozdielnom vyhotovení alebo vybavení v bodovom hodnotení uvažujem s prevažujúcim prevedením. Ak sa v
bodovom hodnotení nenachádza konkrétne vybavenie, uvádzam cenovo porovnateľné. RD je nepodpivnečený, s možnosťou využitia podkrovia. Strecha je valbová s dreveným krovom a s krytinou z asfaltového šindľa.
Opotrebenie je počítané lineárnou metódou.
Dispozičné riešenie:
- prízemie - 1. NP - zádverie (prístavba), vstup, kuchyňa, obývačka, kúpeľňa, WC
- podkrovie - izba
Konštrukčný systém a vybavenie:
Základy - betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, Nosný systém je murovaný z pôrobetónových tvárnic v skladobnej hr. 400mm.
Strop - prízemia je železobetónový prefabrikovaný, v podkroví sú drevené trámové stropy s rovným podhľadom.
Fasáda - (nedokončená) - bude na báze umelých látok.
Vnútorné omietky - sú strierkové , hladké
Dvere drevené plné hladké a presklené, vstupné dvere presklené izotermickými sklami.
Okná - drevené s izotermickým dvojsklom
Podlahy obytných miestností - prízemia tvoria drevené plávajúce veľkoplošné parkety, v podkroví (nedokončené) budú veľkoplošné parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné s radiátormi, kotol je na tuhé palivo umiestnený v rodinnom dome súp.č. 11. radiátory sú panelové.
Klampiarske konštrukcie - sú z pozinkovaného plechu, žľaby a zvody.
Elektroinštalácia je svetelná aj motorická - ističe na prízemí, v podkroví je elektroinšt. svetelná.
Rozvod studenej a teplej vody je z plastového potrubia, ohrev teplej vody je v elektrickom zásobníkovom ohrievači umiestnenom v kúpeľni.
Kanalizácia je vedená do žumpy vedľa rozostavaného rodinného domu z kuchyne a z kúpeľne a WC.
V kuchyni je osadený plynový sporák (propan butan) s digestorom. Kuchynská linka na báze dreva je s nerezovým drezom a nerezovou pákovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové
pákové. Záchod je splachovací bez umývadla. Keramický obklad stien je v kúpeľni (nad 1,35m výšky), a za drezom v kuchyni.
Stav rodinného domu v čase

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Foto.pdf22.10.2018
Oznámenie o dražbe.doc22.10.2018