Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 16.08.2018 o 10:30 hod., 3 - izbový byt, Štrba, okres Poprad

Kód: D-170088
Miesto: salónik Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 68.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 59.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poprad, obci Štrba, katastrálne územie Štrba, Okresný úrad Poprad - katastrálny odbor na LV č. 2978 ako:
- byt č. 804, vchod č. 0, na 8.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 61 na ulici Bellova v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2277/4 o výmere 409 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 61 postavený, v podiele 1/34,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 61, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2277/4 v podiele 1/34.

Obec Štrba s časťou Tatranská Štrba, v ktorom sa bytový dom s predmetným bytom nachádza, je obcou s počtom obyvateľstva cca 3750. Ide o lokalitu so zvýšeným turistickým ruchom. Má pomerne dobre vybudovanú občiansku vybavenosť - základná škola, zdravotnícke zariadenie, cirkevné stavby, sieť malých obchodných jednotiek, poštu, obecný úrad. Tatranská Štrba sa nachádza v podhorí Vysokých Tatier. Nenachádzajú sa tu žiadne priemyselné firmy ani stredné a malé podniky. Pracovné príležitosti sú v poľnohospodárstve a službách turistického ruchu ako aj u drobných živnostníkov. Má vybudovanú kompletnú sieť technickej infraštruktúry - vodovod, kanalizáciu, plyn, elektro rozvody, telekomunikačné rozvody.
Cez obec - časť Tatranská Štrba prechádza cestná sieť I. triedy - cesta I/18, odbočka na Vysoké Tatry smer Štrbské Pleso a železnica SR. Je tu zastávka autobusov a vlaková stanica, v ktorej majú zastávku rýchliky a osobné vlaky. V blízkosti obce prebieha diaľnica, na ktorú je obec napojená križovatkami situovanými v blízkosti obce.

Bytový dom s.č. 61 sa nachádza v severnej časti obce Tatranská Štrba v obytnej štvrti so zástavbou bytových domov, mimo hlavného dopravného ťahu. V blízkosti bytového domu sa nachádza prístupová komunikácia. Objekty základného občianskeho vybavenia - obchody sa nachádzajú cca 5 minút chôdze od bytového domu. V lokalite v ktorej sa bytový dom nachádza sú vybudované všetky inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn. Bytový dom je na ne napojený. V zmysle schválenej urbanistickej štúdie je lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza naďalej určená pre obytnú zónu.

Byt č. 804 v bytovom dome s.č. 61 na parc.č. 2277/4, k.ú. Štrba
POPIS
Byt č. 804 nachádzajúci sa na 8. poschodí bytového domu s.č. 61 v obci Štrba časť Tatranská Štrba pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpelňa, WC a pivnica č. 804 v suteréne bytového domu.
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.
Danému bytu prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku ktorého veľkosť je 1/34.
Podlahová plocha bytu na základe zamerania je 74,08 m2, z toho pivnica má 2,09 m2.
V byte sa prevádzali rekonštrukčné práce. Úpravy pozostávajú z prestavby bytového jadra a osadenia nových zariaďovacích predmetov. Zároveň sa vymenili všetky okná za nové plastové s izolačným dvojsklom. Jadro je murované z pórobetónových tvárnic a omietnuté tenkovrstvou omietkou. V kúpeľni sa nachádza vaňa plastová s masážnymi triskami obmurovaná, umývadlo keramické. V miestnosti WC je záchodová misa so zabudovanou splachovacou nádržkou. Odvetranie kúpelne a WC je zabezpečené malým nástenným ventilátorom. Na stenách je keramický obklad. V obytných miestnostiach je podlaha pôvodná drevená z bukových parkiet, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. V kuchyni je za kuchynskou linkou bude prevedený keramický obklad. Kuchyňa v čase obhliadky ešte nebola zariadená. Na stenách a stropoch je tenkovrstvá omietka, resp sádrokartónový obklad. Dvere sú plné alebo presklené hladké dyhované, osadené do kovových zárubní. Vykurovanie je centrálne zo sídliskovej kotolne, tam sa pripravuje aj teplá úžitková voda. Radiátory sú liatinové s termoregulačnými ventilmi. Elektroinštalácia bytu je svetelná a zásuvková istená poistkami. Vnútorný rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia; vnútorná kanalizácia je z PVC potrubia. V byte je telefónna prípojka, rozvody kábelovej televízie a domáci vrátnik.
Bytový dom bol daný do užívania v roku 1970. Životnosť objektu vzhľadom na konštrukčno-materiálové vyhotovenie stanovujem na 100 rokov.

Vstup do bytového domu je cez plastovú presklenú stenu. Podlaha spoločných častí (chodba, chodby pred bytmi, schodište) je PVC. Vo vstupnej hale je keramická dlažba. Ostatné podlahy (pivnice, práčovňa, sušiareň, kočikáreň) majú cementový poter. Povrchové úpravy stien vnútorné sú omietky vápenno-cementové hladké. Vonkajšiu povrchovú úpravu obvodového plášťa tvorí omietka na báze umelých látok. Je prevedená nová po dodatočnom kompletnom zateplení. Zateplenie a nová strešná krytina sa previedli v roku 2008. Strecha je plochá s vnútorným vtokom a s atikami po obvode strechy. Na streche je umiestnená strojovňa výťahov a STA. Krytinu tvoria živičné natavované pásy. Klampiarske výrobky sú úplné, prevedené z pozinkovaného plechu.

Byt sa nachádza na 9. nadzemnom podlaží 9 podlažného bytového bodového domu. Bytový dom je typový z unifikovanej panelovej konštrukčnej sústavy. 1. podlažie je vstupné so vstupnými priestormi, kde sa ďalej nachádzajú priestory pivníc, práčovňa, sušiareň, kočikáreň. Na každom obytnom podlaží sa nachádza 5 bytov. Vo vchode je spolu 40 bytov. Na jednotlivé podlažia sa dá dostať po spoločnom schodišti a výťahom.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.07.2018