Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 24.07.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Družstevná pri Hornáde, okres Košice - okolie

Kód: D-180026
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 76000 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 60100 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obci Družstevná pri Hornáde, katastrálne územie Malá Vieska, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor na LV č. 1186 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 52, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 449/2, v podiele 1/1,
- stavba - rodinný dom súp. č. 53, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 450/2, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 449/1 o výmere 385 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 449/2 o výmere 102 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 450/1 o výmere 305 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 450/2 o výmere 156 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 451/2 o výmere 220 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1.

Domy sa nachádzajú na ul. Prešovská č. 9 a 11 v centre obce Družstevná pri Hornáde, okres Košice okolie v zástavbe rodinných domov a budov občianskej vybavenosti. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, v obci je základná občianska vybavenosť, úzke centrum okresného mesta je vzdialené cca. 10 km, doprava je v obci autobusová a vlak. Dom s.č. 52 je zanedbaný, poškodený bez vybavenia vhodný na asanáciu. Dom s.č. 53 je s nižším štandardom vybavenia, zanedbaný, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy. Prírodné lokality do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 52 na parc.č. 449/2 v k.ú. Malá Vieska
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol daný do užívania v r. 1936, pozostáva z jednej bytovej jednotky, dispozičné riešenie podlažia je uvedené v prílohe posudku. Dom je zanedbaný, poškodený, odpojený od rozvodov IS.
Technické riešenie: - Základy - kamenné - bez izolácie; - Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové; - Strecha - krovy - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - pálené škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, - Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité z tvrdého dreva; - Podlahy - podlahy obytných miestností - dosky; dlažby a podlahy ost. miestností - liaty xylolit; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je nie je trvalo obývaný, dom má poškodené obvodového murivo - praskliny, podľa vyjadrenia vlastníka v minulosti bol zatopený, a podľa vyjadrenia statika dom je staticky narušený, celkovo je v zanedbanom - neobývateľnom stave vyžadujúci okamžitú kompletnú rekonštrukciu resp. odstránenie. Poškodenosť je zohľadnená percentom poškodenia. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 95 rokov.

Rodinný dom súp.č. 53 na parc.č. 450/2 v k.ú. Malá Vieska
Dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, povalový priestor bez stavebného využitia. Dom bol daný do užívania v r. 1976, pozostáva z jednej bytovej jednotky s príslušenstvom, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody, vody, elektriny - v čase obhliadky odpojený elektromer, plynu, kanalizácia odvedená do žumpy, na pozemok pri vstupe od ulice je privedená verejná kanalizácia.
Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko - 1. NP - PVC, guma; 2. NP - cementový poter; - Strecha - krovy - 1. NP - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit; obklady fasád - 1. NP, 2. NP - obklady keramické; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité z tvrdého dreva; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - palubovky; 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový s elektrickou rúrou; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; 2. NP - vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla; - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - drevené zvlakové; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrieva

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc14.06.2018