Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! OPAKOVANÁ DRAŽBA 27.06.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Žilina, okres Žilina

Kód: D-180016
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 90.600,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 90.600,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Žilina, katastrálne územie Vranie, Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor na LV č. 1386 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 173, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 204/1, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 202/1 o výmere 399 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 203/4 o výmere 38 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 204/1 o výmere 147 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 204/2 o výmere 741 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 205 o výmere 306 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza na ul. K Rochovici č. 18, v severnej okrajovej obytnej časti Vranie krajského mesta Žilina, v zástavbe rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie, terén je v časti JZ a JV svah v časti rovinatý, v obci sú všetky verejné rozvody IS, vzhľadom na polohu domu a okolitých domov, sú obmedzené možnosti napojenia. Úzke centrum m.č. Vranie je vzdialené cca. 800 m, kde je základná občianska vybavenosť, úzke centrum krajského mesta je vzdialené cca. 6 km, doprava je MHD. Dom v čase obhliadky nebol trvale obývaný, je zrekonštruovaný, vyžaduje dokončenie rekonštrukcie jednej miestnosti a úpravu vonkajších fasád. V mieste je tiché životné prostredie, prírodné lokality - les vzdialený cca. 150 m.

Rodinný dom súp.č. 173 na parc.č. 204/1 v k.ú. Vranie
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, strechu stanového tvaru bez stavebného využitia povalového priestoru. Údaje o veku domu a vykonanej rekonštrukcii boli zistené z predloženého posudku a konzultácie s vlastníkom nehnuteľnosti. Dom bol postavený v r. 1963, veranda v r. 1976, rekonštrukcia domu (I.NP) prebehla v r. 2013 až 2014, kedy bolo realizované: - krytina strechy, vrátane rozdeľovacích lát, komínové teleso, okná plastové, vchodové dvere plastové, vnútorné dvere dyhované, ÚK elektrickým kotlom a panelovými radiátormi, nové rozvody vody a elektriny, podlahy, vnútorné omietky, vnútorné vybavenia kuchyne, kúpeľne s WC. V pôvodnom stave ostala jedna izba a vonkajšia úprava fasád. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky s tromi obytnými miestnosťami s príslušenstvom, dispozičné riešenie podlaží je uvedené v prílohe posudku. Dom je napojený na pitnú vodu z miestneho rezervoáru vody spoločného aj pre susedné RD, elektrická energia je napojená z verejného rozvodu v ulici, kanalizácia je odvedená do žumpy, ku ktorej, ale nie je priamo prístup fekálnym vozidlom.
Technické riešenie: - Osadenie do terénu v priemernej hĺbke do 2 m bez zvislej izolácie; Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko - 1. PP - cementový poter; - Strecha - krovy stanové; krytiny strechy na krove - plechové z hliníka, farbené; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky škrabaný brizolit ; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; znížené sadrokartónové stropy so stropnými svietidlami; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP - hladké plné alebo zasklené; 1. NP - plné alebo zasklené dyhované, vchodové plastové bezpečnostné; okná - 1. PP, 1. NP - plastové s bezpečnostnými fóliami; okenné žalúzie - 1. NP - kovové; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové; záchod splachovací kombi bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely s termoventilmi; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá, nové komínové teleso Schiedel; 1. NP - kotol ústredného vykurovania automatický elektrický - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom nie je trvalo obývaný, v prevažnej časti I. NP je zrekonštruovaný, vyžaduje dokončenie rekonštrukcie jednej miestnosti a vonkajších fasád, na zváženie je zaizolovanie podzemného podlažia; poškodenie prvkov pôvodnej životnosti nebolo zistené. Vzhľadom na vek domu, zistený stavebno-technický stav a vykonanú rekonštrukciu je opotrebovanie vypočítané analytickou metódou.

Plot od suseda
Jedná sa o oplotenie parc.č. 204/2 z južnej strany, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z rámového poplastovanéno pletiva, vybudovaný v r. 2013.

Plot za domom
Plot ohraničuje parc.č. 204/2 a 202/1 z južnej strany, jedná sa o pôvodný plot, základy betónové pod oceľovými stĺpikmi, výpl zo strojového pletiva.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc05.06.2018