Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 15.06.2018 o 10.30 hod., rodinný dom Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky

Kód: D-180011
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 14300 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 15800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Dvory nad Žitavou, katastrálne územie Dvory nad Žitavou, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor:
na LV č. 1116 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1332, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2851, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2851 o výmere 680 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2852 o výmere 1336 m2, druh pozemku záhrady,
v podiele 1/1.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom okraji obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne - intraviláne obce Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky a kraji Nitrianskom, na bočnej ulici Hlboká č.64 k centru 0,5km, objekt je orientovaný na rovine. Umiestnený je vedľa dobrej prístupovej komunikácie, od pešej zóny po hlavnej ceste I triedy 500m. Ulica je s povrchom spevneným, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom okraji obce.

Rodinný dom súp.č.1332 na parc.č.2851 k .ú. Dvory nad Žitavou
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Jednopodlažný murovaný rodinný dom s 1x nadzemným podlažím z roku 1960 osadený na rovine v rade starších a rekonštruovaných domčekov v ulici Hlboká. Dom je napojený na kanalizáciu, vodovod, elektriku a plyn, lokálne vykurovaný 3x Gamat s prípravou TÚV v elektrickom bojleri.
Dispozičné riešenie:
2x byt s príslušenstvom, predný od ulice je 3xizba s kuchyňou a kúpeľňou v chodbe, komorou cez izbu (pôvodná kuchyňa), spolu je v chodbe WC bez priečky, len záves. Izby sú priechodzie, viď dispozícia skica v prílohe.
Technické riešenie:
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murivo z nepálenej tehly (podobné ako kamenné) v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - pálené škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky,)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky -brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dlažby a podlahy ost. miestností - povlakové podlahy PVC
- Vybavenie kuchýň - sporák plynový s elektrickou rúrou
- drezové umývadlo nerezové - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky3+1m)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha-kabina; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací kombi
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle 3x
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický tlakový
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1960 podľa zadávateľa a odborného posúdenia. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite priemerný, štandard nepálená tehla, prevažne použitých materiálov, údržba je len v časti predného 3i bytu, kde je vytvorená kúpeľňa a kuchyňa v chodbe. Je nutná vážna oprava strechy, podláh, muriva, okien. Podľa stavu objektu na mieste, Životnosť je stanovená odborne kubickou metodikou.

Drobná stavba: dreváreň na parc.2851 k. ú. Dvory nad Žitavou
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Murovaný jednopodlažný sklad z roku 1960 pristavený k bytu č.2 zadný
Dispozičné riešenie:
Dispozične jedna miestnosť skladu
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - z tehly, bez tepelnej izolácie
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná, štuková omietka
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené
- Podlahy - hladený betón ; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
TECHNICKÝ STAV
Stavba skladu murovaného bola dokončená v roku 1960. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je podpriemerná. Je nutná oprava. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 70 rokov.

Drobná stavba: chliev na parc.2851 k. ú. Dvory nad Žitavou
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Murovaný jednopodlažný chliev z roku 1960 v zadnej časti nádvoria
Dispozičné riešenie:
Dispozične 2x miestnosť - box pre zviera
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - z tehly, bez tepelnej izolácie
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové;
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná, štuková omietka
- V

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc23.05.2018