Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 27.04.2018 o 13.00 hod., rodinný dom Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kód: D-180006
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 16000 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Bátorove Kosihy, katastrálne územie Bátorove Kosihy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 1539 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 792, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 508/2, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 507/3 o výmere 1345 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 508/2 o výmere 494 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v užšej časti obce Bátorove Kosihy centrum. Dom je v časti obytná poloha, štandard pre bývanie nižšie vybavené domy, od Komárna 28km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 73 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 75min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na juhozápad.

Rodinný dom súp.č.792 na parc.č. KNC 508/2 k.u. Bátorove Kosihy
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č.s.792 z roku 1956 podľa analýzy stavu na mieste a podkladov zadávateľa. Je osadený na na rovine na parc.č.508/2. Situovaný je v centre obytnej a poľnohospodárskej zóny, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami novej a rekonštruovanej výstavby. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej komunikácie spevnenej asfaltom. Je napojený na verejný vodovod, rozvody elektrickej energie a plynu, kanalizácia do žumpy s podmokom odhad 1,0m3.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom s 1x byt, s 1x nadzemným a čiastočným podzemným podlažím. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, cez zádverie a chodbu do malej kuchyne a do 2xizieb, cez kuchyňu do kúpelne spolu s WC, viď náčrtok a pôdorys.
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP - cementový poter
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP - rámové s výplňou; 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP - plastové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…); 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami
- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie od VUB CFH a.s. v roku 1956 s rekonštrukciou v roku 1970 zavedením vody a plynu, podľa odborného odhadu, väčšina prác bola vykonaná podštandard použitých materiálov s podpriemernou údržbou. Životnosť stanovujem podľa stavu jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne kubickou metodikou.

Sklad na parc.č.508/2 k.ú.Bátorove Kosihy
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: Jednopodlažný sklad z roku 1956 na rovine na dvore na KNC 508/2
Dispozičné riešenie: skladová miestnosť a chliev
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm
- Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené
- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - vodorovná izolácia
TECHNICKÝ STAV
Stavba skladu murovaného bola dokončená v roku 1958 podľa odborného zistenia v odbornom posúdení s hlavnou stavbou. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite podštandard prevažne použitých materiálov, údržba je podpriemerná. Je nutná oprava. Životnosť je stanovená odborne s ohľa

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc22.03.2018