Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 10.05.2018 o 10.00 hod., 3 izbový byt Šaľa, okres Šaľa

Kód: D-180004
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 43300 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 48100 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obci Šaľa, katastrálne územie Šaľa, Okresný úrad Šaľa - katastrálny odbor:
na LV č. 5311 ako:
- byt č. 1, vchod č. 12, na prízemí, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1843
na ulici Hollého, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1843, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3080/120, 3080/121 a 3080/122, v podiele 6619/349842.

Dom sa nachádza v časti obce Šaľa ul. Hollého č.12. Dom je radový v rade obytných domov s 3x vchod, tento má 3x16bytov spolu bez podstavanej OV je 56bytov, má 8x nadzemné podlažie, byt je na 1NP/8NP+1PP. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 27km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 30min. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra obce.
Orientácia 2x obytných miestností je prevažne v smere na severozápad s výhľadom do vnútrobloku a parku.

Byt č.1 v dome s.č.1843 na parc.č.KNC 3080/120-122 k.ú.Šaľa
POPIS
Byt trojizbový je v obytnom panelovom dome z roku 1982 podľa kolaudácie z pomôcky, dom bol vyhotovený typovo v systéme TO 6B nitrianský typ, byt sa nachádza podľa LV na prízemí bez balkóna alebo loggie, v skutočnosti na 1NP/8NP+1PP vľavo od vstupu do domu, podľa zistenia na mieste samom. Byt je od schodiska krajná sekcia, je výťah, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má plochú strechu s krytinou asfaltové pásy, fasáda sú tenkovrstvé omietky silikátové na Baumit systéme oteplenom.
Byt je vybavený kuchynskou linkou na báze dreva s nerez drezom, pákovými batériami, s obkladom keramickým dobovým, elektroplynovým sporákom, v murovanom sociálnom jadre je spolu po rekonštrukcii vaňa plechová s obkladom a WC s umývadlom. Je diaľkovo vykurovaný s plechovými telesami. Okná plastové so žalúziami, dvere hladké dyhované, vstupné bezpečnostné. Je rozvod elektriky 230V ističe, plynu, vody a kanalizácie. Podlahy sú laminátové a dlažby keramické. Nameraná plocha bola 73,91m2, čo je viac, ako je udávaný v LV 66,19m2 o 7,720m2, čo zodpovedá po kontrolnom meraní rozdielu v pivničnom priestore, ktorý má majiteľ spolu s druhým bytom v priestore pod schodmi, druhý výstup smer SZ na dvor. Znalcovi nebola prezentovaná žiadna iná pivnica alebo komora k bytu. Z toho dôvodu, sa znalec domnieva, že tento ukázaný priestor je len zabratý k užívaniu, nie je kúpený, preto upravuje plochu a nameranú pivnicu dáva do úžitkovej k bytu, čím sa započítavaná plocha mení na 65,50m2, čo je rozdiel od evidovanej v KN o 0,69m2.
T06B NA (radový)
Dispozičné riešenie:
Dom je postavený v meste Šaľa na ul. Hollého č.or.12. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory (kočikáreň, sušiareň, mangľovňa), pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 3x vchod. Vo vchodoch sú na každom podlaží umiestnené 2 bytové jednotky v hĺbke zástavby 9,6 m.
Panelová sústava:
Panelový konštrukčný systém T 06B, krajský variant Nitra sa realizoval podľa typových podkladov "T06 B scelovaný obvodový plášť pórobetónový s kompletizovanými prvkami v 4 tonovej alebo 2 tonovej technológii". Spracovateľom typového projektu bol KPÚ Nitra v roku 1970.
Nosný systém bytových domov tvoria v radových domoch priečne nosné steny. Modulová osnova nosných stien je 3 600 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm.
Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1970 - 1983.
Spoločné časti domu:
Základy domu sú / doskové / pilotóvé a/ základové pásy z prostého betónu.
Zvislé konštrukcie - nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm skladobných šírok 2 400, 3 450, 3 600 a 4 800 mm. Použitý bol betón B 250. Pre vzájomné spojenie mali dielce pred montážou vo všetkých rohoch obnaženú výstuž. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Kvalita betónu priečok je B 250. Deliaca priečka k bytovému jadru je z oceľových profilov opláštených azbestocementovými doskami. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Na zachytenie vodorovných síl sú obvodové panely prichytené k stropom a k nosným stenám príchytkami z betonárskej ocele. Štítové steny sú dvojvrstvovej konštrukcie s vnútornou železobetónovou nosnou stenou hrúbky 140 mm a obkladom z pórobetónových panelov hrúbky 240 mm. Medzi nimi je vzduchová medzera šírky 15 mm. Atika je v štítoch vytvorená prečnievajúcimi pórobetónovými panelmi pružne ukotvenými k stropom. Atika v priečelí je ako samostatný dielec uložená na oceľových konzolách tvaru Z a prichytená betonárskou výstužou k stropným panelom.
Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 120, 140 alebo 150 mm podľa typu technológie a stupňa racionalizácie. Použitá kvalita betónu je B 250. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených zo 150 mm železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 20 mm a cementového poteru hrúbky 30 mm. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou / štukovou omietkou. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Kvalita betónu prvkov schodišťa je B 250. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahové šachty sa nachádzajú v zrkadle schodišťa. Balkóny sú vytvorené buď ako železobetónové stropné panely s prečnievajúcou konzolou alebo ako priestorové oceľové konštrukcie zavesené na priečnych nosných stenách pomocou oceľových kotiev prec

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.04.2018